Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
aan de grofste oueorlijkbeid schuldig maakten. Dat alles
was oorzaak, dat de geldelijke toestand der Compagnie lang
niet aan de verwachting beantwoordde. Wel trachtte zij
dien toestand zoo lang mogelijk te verbergen, door den
aandeelhouders hooge uitdeelingen toe te staan, maar het
geld daartoe moest geleend worden, en 't spreekt van zelf
dat dit redmiddel ook maar van korten duur was. Terwijl
dus de Compagnie een schijn van uiterlijken glans trachtte
te behouden, geraakte zij meer en meer in verval.
De Javanen hadden onder het bestuur der Compagnie
veel te lijden. De voortbrengselen waarvan zij haar winsten
ontleende, werden, gelijk wij weten, verkregen door over-
eenkomsten met de vorsten; aan dezen werd ook de prijs
uitbetaald. Of de mindere man die de gewassen had geteeld,
van de waarde wel iets in handen kreeg , dat was een zaak
waarover de dienaren der Compagnie zich niet bekommerden.
De belastingen, die de inboorlingen aan hun Hoofden be-
taalden , bestonden, gelijk nog heden gedeeltelijk het geval
is, uit arbeid; die zoogenaamde legden hun de
verplichting op, om gedurende een bepaalden tijd voor den
vorst of een ander hooggeplaatst persoon te werken, zonder
dat daarvoor vergoeding werd toegekend. Onder de leiding
der Compagnie werden de Heerendiensten tot een ondragelijke
hoogte opgevoerd, want om uit hun betrekkingen met de
Europeanen meer voordeelen te behalen, eischten de Hoofden
telkens meer arbeid bij de aankweeking der handelsartikelen.
Niet zelden kon de oogst der rijstvelden niet worden binnen-
gehaald , omdat alle handen werden beziggehouden ten behoeve
der Compagnie: niet zelden ook werd een gansch dorp
geheel van zijn sawa's beroofd, omdat de gronden in bislag
genomen werden voor het aankweeken van andere producten.
In die dagen ontstond er op het door de natuur zoo rijk
bedeelde Java herhaaldelijk hongersnood: de bevolking ge-
raakte dan in opstand of week uit naar andere oorden,
waar zij minder werd verdrukt.
Voor de ontwikkeling van de welvaart onder de bevolking
van Java werd door de Compagnie nagenoeg niets gedaan.
De wegen werden verwaarloosd, de belangen van het onder-
wijs werden de aandacht niet waardig gekeurd. Als slechts