Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
de haven verlaten te hebben zetten wij koers in oostelijke
richting, en begeven ons naar Tjilatjap, aan de Zuidkust
van Java gelegen. Dat is een tocht van langen adem, .want
wij moeten een zwaai nemen om het gansche oostelijk deel
des eilands heen. We stoomen door het kalme vaarwater
tusschen Java en Madoera; bij kaap Nangkar wenden wij
ons zuidwaarts, en weldra zien wij links de bergachtige
Javaansche kust en rechts het lachend groen van het kleine
eiland Bali, dat door een nauwe straat van de „Koningin
van den Archipel" is geseheiden. Verderop ontdekken wij
een schiereiland, dat den naam van Java's Zuidhoek draagt,
en na dit omgevaren te zijn, bevinden wij ons weder, even
als vóór onze aankomst, in den uitgestrekten Indisehen
Oceaan. Van nu af gaat de tocht het Westen in: gewoonlyk
blijven wij zoo ver van de kust, dat het oog niets bespeurt
dan den helder blauwen hemel boven ons, en omlaag de
eindelooze watervlakte.
Wij kunnen de verveling, die ons op deze reis dreigt te
bekruipen, niet beter bestrijden, dan door het houden van
een praatje uu en dan. Even als vroeger bij dergelijke
gelegenheid, kiezen wij alweder de geschiedenis van onze
Oost tot onderwerp.
Wij hebben indertijd gezien dat de Oost-Indische Com-
pagnie, reeds kort na haar oprichting, met groote moeielijk-
heden te worstelen had, en hoe zij, vooral door het krachtig
optreden van Coen, voor goed op het eiland Java vasten
voet verkreeg. Wij herinneren ons ook nog, dat zij door
de omstandigheden werd genoodzaakt, haar macht gaandeweg
uit te breiden. Toen zij eenmaal was begonnen met ver-
overingen maken , hield zij daarmee vol. Op behendige wijze
wisten verschillende Gouverneurs-generaal partij te trekken
van de twisten over de opvolging of van andere oneenig-
heden der Javaansche vorsten, zoodat de macht der laatsten
meer en meer inkromp.
Dat aanhoudend oorlog voeren kostte echter schatten. De
winsten, door de Compagnie met haar handel behaald, werden
er voor een groot gedeelte door verslonden. Daarbij kwam
nog dat haar dienaren niet zelden er meest op bedacht
waren, in korten tyd rijk te worden, waarom zij zich vaak