Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
Het stadje Malang, — een gewone inlandsehe plaats van
minderen rang, waarvan niet veel bijzonders te zeggen
valt, — ligt te midden eener hooge vallei, omsloten door
de reeds genoemde en andere bergen. Omdat het zoo hoog
ligt, is het klimaat er veel minder heet dan in het overige
Java: en deze omstandigheid, gevoegd bij een fraaien plan-
tengroei, maakt dat men deze plaats vaak het Paradijs van
Java noemt. De bewoners van Malang genieten een
hooge mate van welvaart; de landbouw is er tot groote
volkomenheid gebracht en ook onderscheidene handwerken,
zooals het vervaardigen van potten en pannen, het vlechten
van matten en manden, worden er met voordeel uitgeoefend.
Wat ons vooral verrast is, dat hier Europeesehe groenten
worden geteeld: ook ontdekken wij uitgestrekte velden met
tabaksplanten. De tabak die hier gekweekt wordt is van
uitmuntende hoedanigheid: de Malangsche sigaren zijn over
geheel Java vermaard.
Bij de tabakscultuur moeten wij een oogenblik stilstaan.
Niet alleen hier treffen wij haar aan, maar over geheel
Java, ja over de meeste eilanden van den Indischen Archipel
is zij verspreid: wij kunnen gerust zeggen dat de tabak
mede tot de hoofdproducten van onze Oost behoort. Eeeds
in de dagen van de Compagnie werd er veel werk van ge-
maakt, maar in 't begin dezer eeuw was de teelt in verval
geraakt. Het Nederlandsch bestuur heeft omstreeks 1830
pogingen aangewend om haar weder tot bloei te brengen,
onder anderen door het aanvoeren van betere zaden van het
eiland Cuba in West-Indië; vervolgens werd ook op de tabak
de gedwongen cultuur toegepast. Even als wij bij de suiker
hebben gezien , werden er leverings-eontraeten gesloten ; maar
de bevolking toonde zich weinig geneigd om op die wijze
te arbeiden, en de geldelijke voordeelen voor het gouver-
nement waren gering. Daarom werd de dwangcultuur van
den tabak langzamerhand opgeheven, en de teelt aan den
vrijen wil der Javanen overgelaten. Thans verkeert zij in
den besten staat: zoowel voor het eigen gebruik der inwoners
als voor den handel worden er aanzienlijke hoeveelheden
verbouwd. In de laatste jaren zijn in onderscheiden gedeelten