Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
dat geval is die eultuur een bron van welvaart voor de
inboorlingen. Zij arbeiden dan tegen een billijk dagloon,
en behoeven niet te vreezen dat de rijstvelden onbewerkt
zullen moeten blijven: immers, in het geld dat zij ontvangen
voor de diensten die zij op het suikerveld of in de fabriek
bewijzen, bezitten zij het middel om hun levensbehoeften te
koopen. Meer en meer wordt er dan ook naar gestreefd,
om de gedwongen cultuur gaandeweg te verminderen en
eindelijk af te schaffen, en dien te vervangen door vrijen
arbeid, waarbij de belangen van de Javanen evenzeer in
het oog worden gehouden als die van den eigenaar of ge-
bruiker der plantage. Dat den inlanders die verandering
zeer welkom zal zijn, blijkt uit de omstandigheid, dat zij,
hoe gedwee ook, zich nu en dan met kracht verzetten tegen
den gedwongen arbeid. Zoo had er in 1833 in dezelfde
residentie waar wij ons thans bevinden (Pasoeroean) een
begin van opstand plaats; eenige honderden liepen gewapend
te hoop, en eischten ontheffing van de suiker-cultuur cn
teruggave van de vrije beschikking over de rijstvelden. De
overheid beloofde toen wel aan hun verlangen te zullen
voldoen, doch dat was slechts een praatje om het oogen-
blik kei ijk gevaar te ontgaan, want kort daarop werden de
aanleggers van het verzet gevangen genomen en gestraft,
terwijl van de toegezegde verlichting van den druk niets kwam.
Onder de arbeiders op de fabriek treft men zeer veel
Chineezen aan: deze lieden werken daar natuurlijk in dag-
huur, evenals de arbeiders bij ons.
Dit alles vertelt ons de vriendelijke opzichter, terwijl hij
met ons langs de velden wandelt of ons door de verschillende
fabriekgebouwen rondleidt. En nu hij ons, nadat wij alles
bezichtigd hebben, naar de prachtige woning van den fabri-
kant brengt, om er eenige ververschingen te gebruiken,
verhaalt hij ons nog het volgende van de geschiedenis van
de suikercultuur:
De geleerden zijn het niet met elkander eens, of het
suikerriet oorspronkelijk in Indië thuis behoort. Zeker is