Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
de zoogenaamde cultuurprocenten. Het loon, dat aan de
Javanen voor hun arbeid wordt uitbetaald, zoowel voor het
werk in en bij de koffietuinen als voor het vervoer naar de
gouvernementspakhuizen, is thans nauwkeurig door de Wet
bepaald. In den laatsten tyd beijvert ons bestuur zich om
in Indië nevens de nog bestaande gedwongen koffieteelt, de
vry willige cultuur te bevorderen.
Wat de wijze van betaling aan den inlandschen voortbren-
ger aangaat, zij geschiedt niet in den vorm van dagloon;
daarom is zij geheel onafhankelijk van den afstaud waarop de kof-
fietuin van zijn dessa (dorp) af ligt, welke afstand soms vele uren
bedraagt. Bij de levering ontvangt de man thans (sedert
1874) 14 gulden per pikol, (125 Amsterdamsehe ponden of
61.76 K. G.) alsmede 2'/^ cent vracht per pikol voor elk uur
gaans van de plaats der inzameling tot aan het pakhuis.
De meeste koffie wordt op Java geteeld, maar ook op de
overige groote Soenda-eilanden zoomede op het kleine, maar
volkrijke Bali, (ten Zuid-Oosten van Java) komt zij voor.
Die van het Noordon van Celébes, (de zoogenaamde Mina-
hassa) wordt voor de beste van geheel Neerlandsch-Indië
gehouden. Maar waar ook geteeld, zij mag aan niemand
worden verkocht dan aan het gouvernement, dat den ver-
kregen oogst gedeeltelijk in Indië in veiling brengt; doch
grootendeels door tusschenkomst der Handelmaatschappij naar
Nederland doet overbrengen en daar verkoopen.
23. SUIKER,
Het wordt tijd dat wij onze reis voortzetten. Ditmaal
nemen wij plaats in een omnibus die ons zal brengen naar
Pasoeroean, de hoofdplaats van de residentie van denzelfden
naam. De weg derwaarts is ongemeen fraai: hij is breed,
vast, eifen, goed onderhonden, en beschaduwd door hooge
tamarinde-boomen. Hij strekt zich nagenoeg in dezelfde
richting uit als de niet zeer verwijderde kust. Zoover het
oog reikt, bespeuren wij ryst- en suikervelden, terwijl talryke
hooge schoorsteenen de aanwezigheid van vele fabrieken