Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
gen werden zich op de nieuwe teelt ijverig toe te leggen.
Weldra sloeg de Compagnie, om nog grootere voordeden te
behalen, een anderen weg in. Zij ging met de regenten
overeenkomsten aan, waarbij deze zich verbonden door hun
onderhoorigen koffie te doen telen, en die, tegen een
bepaalden prijs, alleen aan de Compagnie, aan niemand
anders, te leveren. De inboorlingen vonden daar een slechte
rekening bij, want van de gelden, door de Compagnie
uitbetaald, kwam een aanmerkelijk gedeelte den regent ten
goede, terwijl een ander gedeelte niet zelden door de amb-
tenaren werd ingepakt. De Javaneu, vooral in de Preanger-
regentschappen, waar de beste gronden voor koffie werden
gebezigd, leden dus zeer onder den druk die op hen werd
uitgeoefend: want vooreerst werden zij gedwongen, in de
koffietuinen te werken, zelfs dan, als hun rijstvelden groote
behoefte aan arbeid hadden, en ten tweede ontvingen zij
voor dien dwangarbeid een zeer onvoldoende betaling.
Behoeft het ons dns te verwonderen als wij lezen, dat hier
of daar wel eens hongersnood ontstond ten gevolge van de
uitbreiding der koffieteelt? Evenwel, de Javaan heeft een
onbegrensd ontzag voor zijn vorsten, die hij beschouwt als
eigenaars van den grond — en daarbij, de Compagnie had,
door de gesloten overeenkomsten om zoo te zeggen het
eigendomsrecht van de souvereinen overgenomen, en was
alzoo de meesteres van den bodem geworden; dat alles
maakte, dat de inboorlingen slechts zelden poogden zich te
verzetten tegen den last, dien men hun oplegde. Trouw
bleven zij de kostbare boonen inzamelen , drogen en stampen ,
en met hun pedati's (butfelkarren) naar de hoofdplaatsen
brengen, waar de geurige zaden in pakhuizen werden opge-
legd om in rijke ladingen naar Nederland te worden gevoerd.
De wijze waarop tegenwoordig de koffieoogsten voordeel
opleveren, komt in vele opzichten met de vroegere overeen.
De macht, voorheen uitgeoefend door de Compagnie, berust
thans bij den Nederlaudschen Staat. Ouze ambtenaren wijzen
de gronden aan, die zij voor koffie geschikt achten, en nu
zorgt het inlandsch bestuur er voor, dat die velden behoor-
lek worden bearbeid. De inlandsche Hoofden ontvangen
daarvoor een bepaald bedrag, dat afhangt van de opbrengst: