Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
een dankbaar gebruik Ie maken. Heeren Schrijvers of Uitgevers
van genoemde soort van geschriften zullen mij zeer verplichten,
door mij daaromtrent op de hoogte te houden.
Wat den toon van mijn werkje aangaat, ik heb mij beijmrd
de zaken zóó voor te stellen, dat de leerlingen van de hoogste
klassen der lagere school, zij die, bijvoorbeeld, jansen's en
leopolu's werken voor meergevorderden lezen, ze gemakkelijk
begrijpen kunnen, 't Was mijn streven om het boekje niet alleen
belangrijk te maken door den inhoud, maar ook aantrekkelijk door
den vorm. In hoeverre ik in het voldoen aan deze hooge eischeu
ben te kort gekomen ... ja dezen volzin durf ik waarlijk niet
voltooien. Ben ik hier of daar tegen mijn wil %vat duister
geweest, welnu, dan zal de onderwijzer wel een handje
willen helpen. liet behoeft niet gezegd te worden, dal een ■
kaart van Neerlandsch-Indie hierbij onmisbaar is.
Mocht ik dan later, bij een herdruk, het genoegen kunnen i
smaken, eenige leemte aan te vullen, eenige vergissing te her- ■
stellen, eenige scheeve beschouwing te redresseeren, en alzoo i
mijn boekje in bruikbaarheid te doen toenemen, dan zou ik':
mtuurlijk „dankbaar en voldaan" zijn.
Met nog een stukje van ongeveer denzelfden omvang, waariwi
de „Buitenbezittingen^ zullen behandeld worden, en dal ik';
spoedig hoop te doen volgen, zal dit toerkje voltooid zijn.
Ik beveel het mijn ambtgenooten ten vriendelijkste aan.
Een aangename plicht rest mij nog: het is, bij deze mijn,
hartelijken dank te betuigen aan den WelEdelen Hooggeleerden]
Heer Professor P, J. Vetii, die de goedheid heeft gehad
dit boekje vóór het ter perse ging door te lezen, en die mij im
staat heeft gesteld nog menige verkeerde opgave te verbeteren^
Beemsteb, Augustus 1875. t)e Sclir.