Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
377
genomen hebben, alsmede mill. Negerslaven, in de Z.
oorden ; de overigen zijn alle Europeanen, en wel grooten-
deels Engelschen, maar ook vele Duitschers. — Dc eerste
Engclsche volkplantingen vestigden zich in Virginie, in 1607;
Penn kwam er in 1681 ; voorts vormden zich allengskens 13,
van Engeland afhankelijke provinciën , welke in 1778 tegen
het moederland opstonden. Hunne onafhankelijkheid , in 1770
reeds inderdaad gevestigd, werd in 1783 volkomen erkend.
De 13 oudste staten zijn: Nieuw-Hampsshire , Massachusets,
Nieuw-York, Rhode Island, Connecticut, Nieuw-Jerscy, Pen-
sylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Noord-Carolina, Zuid-
Carolina en Georgie. Hierbij kwamen voor 1800: Vermont,
Kentucky en Tenessee , en later nog Ohio, Louisana , Indiana,
Missisippi, Illinois , Alabama , Maine , Missouri, Michigan en
Arkansas. Er bestaan dus thans 26 bijzondere staten , welko
alle eenen deraocratischen regeringsvorm en hunne eigene
wetten hebben , doch, door een verbond gezamenlijk naauw
vereenigd , een gemeenschappelijk generaal-congres hebben,
bestaande uit afgevaardigden van de bijzondere staten , ver-
deeld in twee huizen : deu senaat, van S2 leden, en het huis
der veriegenwoordigers , c. 300 in getal, hetwelk de ge-
meenschappelijke belangen regelt, terwijl de uitvoerende
magt in handen van eenen president berust, die veor vier
jaren gekozen wordt; ook hebben zij een gemeenschappelijk
hoogste geregtshof. Hierbij komen nog , daar de staat zich
in den laatsten tijd nog aanmerkelijk verder, en wel tot aan
den grooten oceaan heeft uitgebreid, twee gebieden , welke
nog geene genoegzame (Europeesche) bevolking hebben, om
eenen eigen staat te vormen, maar door eenen van het con-
gres gekozen gouverneur bestuurd worden : Florida en Wis-
consin ; voorts verscheiden distrieten , die bijna alleen door
Indianen bewoond worden, als Osage,Sius, Mandan, Ozark en
Oregan , en eindelijk nog het gewest Columbia, hetwelk on-
middelijk onder het algemeen bestuur staat, met de hoofd-
stad en den zetel van het bewind. — Er heerscht in het
algemeen eene Europeesche beschaving, terwijl de zeden en
gebruiken voornamelijk die der Engelsohen nabij komen. —