Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
340
N. O. J c. 6000 hoofden. De heerschende kerk is de Griek-
sche , met c. 46 mill, belijders, onder 30 bisschoppen ea
aartsbisschoppen, en 4 metropolitanen. Roomsch-Katholij-
ken bevinden er zich, voornamelijk in het \V. , c. 4 mill.,
Proïestante.i , in Finland , de Oostzee-provincien en de nieu-
"we volkplantingen in het Z., ruim 2 mill., Armeniers , Jo-
den en Mahomedanen c. 8 mill. , en eenige duizenden hei-
dens , in het N. en O. — Een deel der inwoners staat in bescha-
ving met bet overige Europa gelijk, terwijl andere stammen
nog ruwe nomaden en jagers zijn, en ten deele nog steeds
onder den harden druk der lijfeigenschap zuchten j overi-
gens zijn, gelijk de volkeren van dit rijk zelve, ook hunne
zeden en gebruike n , aard en bezigheden hoogst onderschei-
den. De eigenlijke Russen zijn een zeer krachtig slag van
menschen, die van hunne vroege jeugd af sterk gehard en
tot het verdragen van alle ligchamelijke ongemakken geschikt
zijn. Zij zijn voorts van nature goedaardig cn gastvrij , stand-
vastig en dapper in den krijg, doch tevens , onder de geringe
standen, veelal zeer onwetend en bijgeloovig, en dikwijls aan
de dronkenschap verslaafd. De hoogere standen zijn in het alge-
meen zeer weelderig en verkwistend, — De hoofdbezigheden der
inwoners zijn de landbouw en de feekokkerij , doch ook de berg^
bouw (vooral van ijzer, koper, zout en platina) , de jagt en de
visscherij zijn zeer gewigtig ; het getal der fabrieken neemt
allengskens toe, het binnenlandsch verkeer is vrij levendig,
en er wordt een sterke zeehandel gedreven. Voornamelijk
worden uitgevoerd: granen, hennip, vlas, lijnzaad, talk,
huiden, leder, paardehaar, zwijneborstels , vederen, hout,
vee, ijzer, was en visch. Iu het Z. wordt ook de moerbe-
zien- en de olijfboom gekweekt , en boomwol en zuidvruch-
ten, alsmede rijst en wijn gewonnen.
Petersburg , aan den mond der Newa (c. 48° L. en 60° N. B.) , de
hoofdstad, met c. 470,000 inwoners, in 1703 aangelegd en zeer regel-
gelmatig gebouwd, met fraaije straten cn pleinen , en zeer prachtige ge-
boHwcn , doch ook eenige nog geheel opene streken. Meest merkwaar-
dig zijn: Het Marsveld, het Petersplein melde beeldzuil van Peter 1,
het winterpaleis, het marmcrpaleis, het Tauriüch paleis en andere keiz.