Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
304
voortrcfFeüjkheid, iiioeteu hunne fabrieken voor die der En-
gelschen tinderdoen. De handel van Duitschland stiekt zich
niet slechts over geheel Europa, maar zelfs tot de andere
werelddeelen, vooral tot Amerika uit, of-ohoon de Duit-
schers gccne h'iitenlandsche bezittingen hebben.
Het oude Duitsche, zoogenaamde Roomsche rijk was (tot
1806) een kcurrijk, onder eenen keizer, en bestond uit
vele bijzondere staten, vrije steden en stiften. Derzelver
regenten waren keurvorsten , hertogen , vorsten , markgra-
ven , landgraven, aartsbisschoppen, bisschoppen, enz. Zij
vormden te zaïnen den rijksdag, welke in Regensburg zij-
nen zetel had , en tot welke de vrije rijkssteden ook hunne
affjpzanten zonden. In het jaar 1806 zonderden zich ver-
scheiden slaton van het Duitsche rijk af, waarvan eene ge-
heele ontbiijfling van hct/clvc liet gevolg wis; deze vorm-
den voorts, onder ric besciicriTring van den toenninligcn Fran-
schcn keizer, het zoogenaamde Itijnvt^rbond , cn onderwier-
pen vcrscliciduii andere kleinere Duitsche stoten aan hun ge-
bied. Na de verdrijving der Franschen, vormden de Duit-
sche vorsten op het Weener Cimgres, in 1815 en 1816, het
tegenwoordige Duitsche Verbond. Hetzelve bestaat uit
monarchale cn h vrijstaten. Tot het beraden der gemeen-
■schappelijke aangelegenheden en het verordenen van beslui-
ten vergaderen de gezanten dezer staten te Frankfort aan
den Main , welke zamcnkomst de Bondsdag genoemd wordt.
Tot verdediging van Duitschland cn tot beveiliging der in-
wendige rust onderhoudt het Duitsch verbond een leger
van c. 300,000 man , tot hetwelk iedere staat zijn aandeel
moet leveren. Die hertogen, vorsten en graven, welko
voormaals Duitsche rijksstenden waren , en thans aan de hoog-
heid van andere staten onderworpen zijn , heeten gemedia-
tiseerde vorsten of standhecren.
Het Duitsche verbond bevat 1 keizerrijk : Oostenrijk ; —
5 koningrijken : Pruissen , Beijeren , Hanover, Wurtemberg
en Saksen ; — 1 keurvorstendom : llessen-Kassel; — 7 Groot-
hertogdommen : Baden , Mecklenburg-Schwerin , Hessen Darm-
.stad, Oldenburg, Luxemburg, Saksen-Weimar en Mecklen-