Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
285
■welke vervolgens allengs in uitgebreidheid en magt toenam.
Hugo Capet besteeg den troon in 981, in 1828 kwam tot
denzelven het huis Valois, en in 1589 het huis Bourbon.
Revolutie van 1789 en volgende jaren. Napoleon Bonaparte
keizer van 180-4 tot 18U. Herstelling der Bourbons. Revo-
lutie van 1880. Sedert regeert Lodewijk Philip I, uit het
huis Orleans. De regeringsvorm is erfelijk-monarchaal, doch,
bij eene grondwet, naauwkeurig bepaald. De stenden be-
staan uit de kamer der (sedert 1831 niet meer erfelijke) Pairs
(ongeveer SOO), en de kamer der afgevaardigden (428),
welke de magt des konings , vooral bij wetgeving en belas-
ting , zeer sterk beperken.
Frankrijk bevat c. 33 mill. inwoners , welke ten deele van
de oude Celten of Galliërs , ten deele van de Romeinen , ten
deele van de Franken en andere Duitsche volkeren afstam-
men. De Celtische taal leeft nog in het Cimrisch der Bre-
tagners (c. 1 mill.) ; Didtschers wonen veel (c. 2*/j mill.) in
de N. O. provinciën ; bij dc Pyreneën wonen nog B.isken (c.
110,000), nakomelingen van de oude Iberiërs, die eene ei-
gene taal spreken ; in het Z. O. worden veie Italianen (c.
200,000), en hier en daar verstrooid Zigeuners en Cagots ge-
vonden. De Roomsch-Katbolijke Godsdienst in de meest alge-
meene , doch genieten de protestanten, meest gereformeer-
den, c. 1,100,000 in getal, de Joden, c. 60,000 in getal,
enz. , insgelijks ^^e uitoefening hunner godsdienst, en heb-
ben tevens dezelfde'Imrgerlijke regten. — De Fransehen zijn
over bet algemeen van nature levendig , opgeruimd en vrolijk ,
scbielijk in hunne handelingen, spraakzaam, open, beleefd
en vriendschappelijk, zoowel tegen vreemden, als jegens be-
kenden ; doch zij zijn ook ligtziimig , onbestendig en veran-
derlijk , gelijk in hunne moden , zoo ook in hunne gezind-
heden en beginselen ; zij vallen ligt van bet eene uiterste in
bet andere: in bet eene oogenblik zijn zij overdreven teer-
gevoelig , in het andere hard, wreed en gruwzaam. Zij
kunnen zich met zeer weinig vergenoegen , doch vervallen
ook ligt in allerlei uitspattingen cn buitensporigheden. Het
nieuwe en buitengewone bevalt den Franschen bijzonder.
M'