Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
van Gibraltar, den Atlantischen oceaan, door Portugal en
doer Frankrijk, en is c. 8300 v. m. groot. — Reeds voor
de geboorte van Christus bewoonden volkeren van verschil-
lende stammen dit land , bij welke voorts nog Romeinen ,
West-Gothen en Sueven kwamen, en sedert 711 zelfs Ara-
bieren , de Mauren , die bijna geheel Spanje veroverden. Door
verschillende overwinningen, op deze behaald, vormden
zich allengskens verscheiden staten, welke in 1479 tot een
rijk vereenigd werden. In 1492 werd de Arabische raagt
eindelijk geheel vernietigd, doeh vindt men zelfs bij de te-
genwoordige bevolking nog vele sporen van Arabische af-
komst, gelijk ook, in de Basken, van de oude Iberiërs, als-
mede van vroegere Duitsche volkplantingen. Sedert 1713
heerscht een tak van den Bourbonschen stam, doch van 1803
tot 1314 regeerde tusschenbeiden Josef Bonaparte. Ferdinand
VII, die in 1814 den troon beklom, is in 1833 overleden,
en sedert het land , wegens de opvolging, in eenen geweldigen
burgeroorlog gewikkeld. In de laatste tijdon, ook onder
Ferdinand VII, werden de oude stenden, Cortes genoemd,
genoegzaam in het geheel niet meer gehoord , zoodat men
de regeringsvorm als onbepaald monarchaal kon beschouwen;
sedert is echter de grondwettige volksvertegenwoordiging
weder erkend door de koningin-weduwe, die thans, als re-
gentes voor hare minderjarige dochter Isabella, het bewind
in handen heeft.
Het getal der inwoners bedraagt c. 14 millioenen. Er
wordt, in verscheiden tongvallen, eene eigene volkstaal ge-
sproken , en buitendien het Baskisch, in Biskaje en Navar-
ra. De heerschende godsdienst is de Roomseh-Katholijke ,
die er alleen geduld wordt. De Spanjaard heeft een ernstig
en achterhoudend karakter , en is trotsch van aard , ijverzuch-
tig op den voorrang zijner geboorte, stijf in zijne manieren,
en daarbij zeer hartstogtelijk, doch tevens dapper, edelmoe-
dig en met eenen uitmuntenden aanleg begaafd, die echter
maar al te zeer door den invloed van het jiriesterdom en
menigerlei andere onderdrukking verstikt wordt, waarvan
tevens onwetendheid, bijgeloof en traagheid de gevolgen zijn.
18*