Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
272
wustzijn hunner hoogere inzigten en van hunnen invloed op
hunne tijdgenooten, de roeping , hun geloof en hunne over-
tuigingen tot de godsdienst van hun volk te maken. Deze,
die slechts door onderwijs cn vrijwillige aanname voortgeplant,
en aan eens ieders overtuiging diende overgelaten te worden,
werd niet zelden ook met geweld staande gehouden en uit-
gebreid, cn zij, die eigenlijk slechts cene geheimenis der
inwendige overtuiging moest blijven , werd tot de openbare
zaak der staten gemaakt, met welker regeringsvorm en be-
stuur zij bijna overal, door wetten en inrigtingen van aller-
lei aard, op het naauwste verbonden en zaamgeweven is.
De verscheidenheid der bijzondere godsdiensten is zeer groot.
Naar dezelve pleegt men de menschen te onderscheiden in
vereerders van den eenigen waren God (monotheisten), en in
heidenen. De eersten zijn de voornamelijk de Christenen, de
Joden en de Mohammedanen. De Christelijke kerk deelt zich
in de Oostersche (Grieksche) en in de Westersche (Latijnsche)
kerk. Do Westersehe kerk bevat de Roomsch-Katholijken,
welker geestelijk opperhoofd de Paus te Rome is, en de Pro-
testanten , tot welke de Gereformeerden en Lutheranen be-
hooren (beide vereenigd heeten Evangelische Christenen), als-
mede de Remonstranten , de Episcopalen (Bisschoppelijke kerk),
de Presbyterianen (Puriteinen), de Doopsf^ezinden of Menno-
niten , de Hernhutters (Evangelische broeders), de Kwakers,
Methodisten, enz. ï<it de Oostersche kerk rekent men de
Grieksche Kntholijken , de Armeniers, do Kopten, de Nes-
torianon enz. De Joden vormen twee uoofdsecten , de Rab-
baniten en de Karaïten. De Mohammedanen verdeelen zich in
de .Snnnitcn en de Schiiten. Tot de uitgebreidste heidensche
godsdiensten behooren het Bramaïsmiis, het Buddhismus en
het Lamaïsmus. De ellendigste afgodendiensten zijn het Fe-
tischismus en het Schamanismus. Die heidenen , welke meer
goden vcreeren , heeten polytheisten.
Door de bijzondere levenswijze en beschaving, de rege-
ringsvorm cn de godsdienst, alsmede door de bijzondere lot-
gevallen , de lucht- en grondgesteldheid hunner woonplaat-
sen, enz., zijn voorts de karakters der verschillende volkeren