Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
l>69
te bereiken, of althans hem in staat stellen om-dezelve,
zoo veel mogelijk , na te streven. Eene zoodanige vereeni-
ging , welke een staat heel, heeft hare eigene wetten, of
voorschriften , naar welke de deelgenooten of burgers hun-
ne handelingen moeten inrigtew, en tevens eenen bestuurder
of overheid, die de gezamenlijke krachten des staats tot zijn
doel leidt, of alle die maatregelen neemt, weike noodig en
nuttig zijn, om het doel van den staat te bereiken of te
bevorderen. Opperhoofden bobben veelal zelfs de ruwste
volkeren, zoodra slechts meerdere gezinnen te zamen leven,
althans bij tijden, wanneer de noodzakelijkheid zulks mogt
vereischen , b. v. om eenen gemeenschappelijken vijand het
hoofd te bieden, en dc nomaden of herdersvolken staan ge-
woonlijk onder het gezag en de leiding van hunne familie-
of stamoudstcn , welke door hunne vaderlijke magt eenen
krachtigen invloed uitoefenen ; eenen ordelijken staat hebben
slechts de landbouwende en verdere beschaafde volken. De
wijze, op welke bij deze de staat bestuurd, en de wetten
gegeven en gehandhaafd Avorden , is echter zeer verscheiden.
De regeringsvorm van den staat is namelijk , of monarchaal,
wanneer één persoon de opperste magt in handen heeft, of
rcpnblikeinsch , wanneer dezelve aan meerderen is opgedra-
gen. Indien één persoon de geheele oppermagt alleen , zon-
der voorwaarde . slechts naar zijn eigen goedvinden uitoe-
fent, dan is hij een onbeperkt monarch of allcenh<*erscher,
en de staat eene onbeperkte monarchie; doeh wanneer een
regent integendeel, bij de wetgeving eiï andere punten van
magt of bestuur, aan zekere voorschriften (grondwet), of
aan de toestemming van anderen (volksvertegenwoordigers)
gebonden is, dan heet de staat eene beperkte monarchie.
Is de regering voor altijd aan ééne familie opgedragen , zoo
dat, bij het overlijden van den regent, het bestuur slechts
op een ander (het naast geregtigde) lid van dezelfde familie,
als regtmatigen opvolger, overgaat, dan is het eene erfelijke
monarchie, doch wanneer integendeel, na den dood van den
vorigen , steeds een nieuw regent als opvolger gekozen wordt,
eene verkiesbare monarchie. Waar de opperste magt van den