Boekgegevens
Titel: Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Auteur: Schröder Steinmetz, Lodewijk Adolf
Uitgave: Groningen: W. van Boekeren, 1839
2e verm. en verb. dr; 1e uitg.: 1835
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1172 E 34
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205249
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
•2'tl
wanneer deze in de N. teekens van den dierenriem treedt,
dan neemt ten N. van den evenaar de regentijd eenen aan-
vang ; wanneer zij door de Z. teekens gaat, dan heerseht ten
Z. van den evenaar het natte jaargetijde. In eenige streken
heeft men twee drooge en twee vochtige jaargetijden , welke
men naar hunnen duur in de groote en de kleine pleegt te
onderscheiden.
Binnen de twintig graden, ter wederzijden van den eve-
naar , is het verschil der warmte in den winter- en in do
zomermaanden bijna onmerkbaar , cn slechts bijzondere plaat-
selijke gesteldheden brengen hier een aanmerkelijk onder-
scheid te weeg. Naauwkeurige waarnemingen heeft men mee-
rendeels slechts uit de kustlanden , terwijl dezelve omtrent
de binnenlanden ganschelijk ontbreken. In de landen tus-
schen het Witte voorgebergte en den Senegal is de middel-
bare temperatuur, van November tot aan het einde van Maart,
des morgens om zes uren tamelijk koel, en des middags, in
de schaduw , ook nog vrij gematigd. Verder naar de binnen-
landen , b. V. in Bambouk , is de hitte op denzeifden tijd veel
heviger. Aan de Gambia en te Siërra Leone is, in dezelfde
maanden, de middelbare luchtsgesteldheid des morgens om
zes uren reeds warm, en op den middag, zelfs in de scha-
duw, zeer heet. In April, Mei en Junij is aan den Senegal
des morgens om zes uren de warmte zeer sterk, en reeds
des middags de lucht, ook in de schaduw , bloedwarm ; in
Julij, en verder tot aan het einde van October , om zes uren
des morgens reeds bloedwarm , en om twaalf uren de hitto
allergeweldigst. In de meer Z. streken is zij nog groo-
ter, alsmede in de zandvlakten , en in de 0. oorden wordt,
zelfs in de verder N. waarts gelegene landen, ten gevolge
van de bijzondere gesteldheid eeniger streken , de hitte uiterst
bezwaarlijk, zoo als b. v. in Ombos en Syene, en in Zuid-
Egypte, waar het zand zoo gloeijend wordt, dat men de voe-
ten verbrandt, en men op den middag geenen steen , die aan
de zon blootgesteld is, zonder hevige pijn kan aanroeren,
terwijl men de eijeren in het zand kan gaar koken. In Al-
giers is de middelbare temperatuur vrij gematigd. Aan de Kaap
16