Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
DE PELOPONNESISCHE OORLOG. ' ^ I
menschen en vee in eene belegerde stad verkreeg even-
wel de pestziekte., waarschijnlijk door een schip uit Azië
ingevoerd, eene verschrikkelijke uitbreiding en sleepte
duizenden weg, onder wie ook in 429 Pericles, den
man, van wien Athene al zijn heil en redding te ver-
wachten had. In de laatste jaren had hij veel te lijden
gehad van de aanvallen zijner tegenstanders, die hem
eerst in zijne vrienden,-Aspasia, Phidias en Anaxagoras
troffen, en zelfs een tijd lang door eene aanklacht over
het beheer der geldmiddelen zijn val hadden bewerkt.
Hij stierf met de woorden, dat om zijnentwil nooit een
Athener het rouwkleed had behoeven te dragen.
Na zijn' dood wist de onbeschaafde, ijdele leerlooier
Cleon door de lagere hartstochten van het gepeupel te
vleien een tijdlang zich van de leiding der zaken meester
te maken. Van alle uitstekende krijgsdaden schreef Inij
zich zelf den roem toe, zóó ook, toen de veldheer
Demosthenes bij Pylos eene schitterenden overwinning
behaalde en vijfhonderd zwaargewapende Spartanen op
het eiland Sphacteria gedwongen werden zich aan den
op het laatste oogenblik toegesnelden Cleon over te
geven. Meer en meer verwilderde de burgeroorlog de
zeden, zooals de gruwelijke verwoesting der in de Per-
zische oorlogen gewijde stad Plataeae door de Spartanen
en Thebanen en de gestrengheid der Atheners tegen het
ongelukkige Lesbos, dat van den Delischen bond afge-
vallen was, bewezen. Van beiden zijden werden de ge-
matigde burgers dien vreeselijken oorlog moede en toen