Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
168
DE SOLDATENHEERSCHAPPIJ.
lijker te kunnen besturen, verdeelde hij het in vier deelen.
A^n het hoofd stonden twee Augustussen: Diocletianus
zelf, die Azië voor zijn deel nam en zijne residentie ves-
tigde te Nicomedia, zoodat Rome van toen af ophield hoofd-
stad des rijks te zijn, en Maximianus, die Italië met Spanje
en Afrika kreeg; en onder hen twee Caesars: Galerius, die
het Balkan-schiereiland zou regeeren en Constantius, wien
Gallië werd toegewezen. Na 20 jaar zouden de Augus-
tussen vrijwillig afstand doen, gelijk Diocletianus ook zelf
in 305 deed, en de Caesars in hun plaats treden om dan
weêr andere Caesars naast zich te benoemen. Door zich
met een oosterschen hofstoet en ceremonieel te omgeven,
bereidde hij het werk van Constantijn den Grooten voor
om Rome tot eene zuiver absolute monarchie te maken.
Den senaat werd bijna alle macht ontnomen en in plaats
daarvan een geheel stelsel van ambtenaars ingevoerd,
die met de administratie belast waren. Zoo stonden vica-
rissen aan het hoofd der 12 groote diocesen, die op
hunne beurt weêr in loi provinciën verdeeld waren.
Andere hervormingen werden gebracht in de financiën
en in 't leger. Als andere uitstekende keizers maakte
Diocletianus zich evenwel schuldig aan eene hevige Chris-
tenvervolging. In de volle macht van zijn keizerlijk gezag
deed hij in 305 vrijwillig afstand van den troon, om als
eenvoudig boer op zijne landgoederen in Dalmatië te
gaan leven. Daar Maximianus echter weigerde zijn voor-
beeld te volgen, ontstonden weldra tusschen de andere
Caesars en hunne opvolgers hevige burgeroorlogen, die