Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
IS4
HET KEIZERRIJK BIJ ADOPTIE. 160
en in welks midden zich de hooge Trajanuszuil verhiei,
bedekt met de afbeeldingen zijner overwinningen. Kun-
sten en wetenschappen werden vertegenwoordigd door de
dichters Martialis en Juvenalis, den natuurkundige Pli-
nius den jongeren, den kemachtigen en edelen geschied-
schrijver Tacitus en den weisprekenden Quintilianus, die
van den opgesmukten, rhetorischen stijl uit Nero's tijd tot
de schrijfwijze der oude klassieken terugkeerde. Van Tra-
janus zelf is zijne briefwisseling met Plinius den jongeren
bewaard, die getuigenis aflegt van zijne edele denkwijze.
Niet minder zijne groote alimentaarstichting tot opvoeding
der kinderen van arme, vrijgeboren Italianen.
§ io8. Hadrianus (117 — 138), de bloedverwant van
Trajanus, door dezen waarschijnlijk kort voor zijn uit-
einde geadopteerd, volgde hem op als keizer. Hij was
een letterkundig ontwikkeld man, vol geestdrift voor de
oude Grieksche beschaving, maar door zijn rusteloozen
aard steeds voortgedreven tot veranderingen en groote
reizen door alle deelen van zijn rijk, die hij evenwel
nuttig besteedde tot een nauwkeurig onderzoek der ver-
schillende provinciën. Zijn rijk niet verder willende uit-
breiden, maar eene duurzame goede verdediging tegen
de aanvallen der barbaren tot zijn hoofddoel makende,
bracht hij de grens in 't oosten terug tot den Middel-
Euphraat. In Groot-Brittannië bouwde hij van de Tyne tot
de Solwaygolf den sterken Hadrianusmuur en in Grieken-
land won hij zich door zijne weldaden de aanhankelijk-
heid der onderdanen en bouwde hij te Athene het reus-