Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
HET HUIS VAN AUGUSTUS.
geschiedschrijvers Patercuhis en Curtius, en de dichters
Lucanus en Persius. De gebreken zijner afstamming en
eerste opvoeding, die Seneca te vergeefs had trachten
uit te roeien, lieten zich evenwel bij hem niet op den
duur onderdrukken. En toen hij eens zijn hartstochten den
vrijen teugel had gelaten, overtrof hij weldra in wreedheid
en zedeloosheid al zijne voorgangers. De moord van zijn
broeder Britannicus, den zoon van Claudius, en vooral
die van zijne eigene moeder Agrippina verbraken eiken
band met de menschheid en dreven hem in zijn schuld-
bewustzijn van den eenen gruwel tot den anderen. Zijne
vrouw Octavia, zijn leermeester Seneca en tal van sena-
toren en ridders vielen, schuldig of onschuldig, als
slachtoffers van zijn wantrouwen.
Zijne onnatuurlijke uitspattingen gaven het voorbeeld
aan de hoogere standen van Rome in eene zedeloosheid
en verkwisting, die alles overtrof. Vooral de weelde
bereikte in dien tijd eene ongeloofelijke hoogte. Overal
verrezen de villa's en paleizen der rijke Romeinen, met
overdadige pracht ingericht. Nero gaf het voorbeeld in
zijn nieuw paleis, het gouden huis, dat hij na den brand
te Rome liet opbouwen. Ook als kunstenaar wilde hij zelf
de toejuichingen van het volk ontvangen en vertrapte
hij de keizerlijke waardigheid door in het circus zijne
middelmatige kunstvaardigheid openlijk aan het volk ten
beste te geven. Wat hem evenwel den meesten haat en
verachting berokkend heeft, is de vreeselijke brand, die
onder zijne regeering Rome verwoestte, en die waar-