Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
153 HET HUIS VAN AUGUSTUS.
zegeteekenen naar Rome liet brengen. Eindelijk het woe-
den van den laffen tyran moede, maakten eenige samen-
gezworenen onder den overste Cassius Chaerea een einde
aan zijn leven. In zijne plaats verhieven de praetorianen,
tegen den wensch van den senaat, zijn' zwakken goed-
aardigen oom Claudius (41—54) tot keizer. Bezield door
een ernstig plichtgevoel, trachtte deze overal verbeteringen
aan te brengen in het bestuur en den maatschappelijken
toestand, bijv. ten opzichte der slavenbehandeling. Nut-
tige werken kwamen tot stand, gelijk de gedeeltelijke
droogmaking van het Fucinermeer, de aanleg van de
havenstad Ostia en twee groote waterleidingen naar Rome.
Naar buiten werd het rijk uitgebreid door de verovering
van Britannia en Mauretania. Een noodlottigen invloed
oefenden evenwel op hem uit zijne twee gemalinnen,
Messalina, die zich aan de grofste zedeloosheid overgaf,
en na hare vermoording Agrippina, die den keizer
eindelijk met hulp der giftmengster Locusta om het
leven bracht om haar eigen zoon de regeering te vër-
schaffen.
§ 103. Nero (54—68) liet in de eerste vijf jaren, onder
den invloed van zijn' leermeester Seneca en denpraefect
Burrus, het beste van zich verwachten. Hij regeerde
met gematigdheid, zijn veldheeren Corbulo en Suetonius
voerden gelukkige oorlogen in Armenië en Brittannië,
en kunsten en wetenschappen bereikten een tweede tijd-
perk van bloei, de zoogenaamde Z«//«zV«V, onder
de beoefening van mannen als de wijsgeer Seneca, de