Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
ö OOSTERSCHE VOLKEN.
Sommige dieren leverden evenwel door hunne melk
en hunne draagkracht meer nut op bij hun leven dan
na hun dood. De menschen vervolgden deze niet meer,
maar namen ze in hun dienst en zwierven als herders-
volken rond, zoekende naar geschikte weiden voor hun
vee. De zonen bleven in dienst bij hun vader en er ont-
stonden familieën en stammen.'Maar eerst bij de landbouw-
volken met hunne vaste woonplaatsen en geregelde bezig-
heden was het ontstaan eener maatschappij mogelijk.
Ieder wilde oogsten, wat hij zelf gezaaid had. Men kreeg
begrip van eigendom en rechten, en schiep ter bescher-
ming van die rechten tegen geweld eene regeering: er
vormden zich staten.
§ 5. De eerste staten ontstonden aan de oevers van
groote rivieren, voornamelijk tweelingstroomen. Meestal
gelegen in eene streek, waar de regen zeMzaam is,
moesten zij hunne vruchtbaarheid ontleenen aan de over-
stroomingen der rivieren, en de regelmätige terugkeer dier
overstroomingen stemde overeen met de geregelde af-
wisseling , die bij den graanbouw noodig is. De berekening
van haar terugkeer vereischte eenige begrippen van tijd-
rekenkunde en sterrenkunde. De uitgewischte grenzen
moesten weer worden opgemeten, werken moesten wor-
den aangelegd om het water óf tegen te houden óf verder
te verspreiden over het droge land, en landmeetkunde
en waterbouwkunde werden nieuwe wetenscViappen.
Zóó waren het de groote rivieren van het morgenland,
die het eerst beschaafde staten in het leven riepen. Aan