Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
130 HET EERSTE DRIEMANSCHAP.
senaat was machtiger dan ooit te voren. Eene poging
van eenige jonge, berooide edelen, die met schulden
overladen eene revolutie trachtten tot stand te brengen, om
in troebel water te kunnen visschen, doch misschien tege-
lijk voortgedreven werden door andere eerzuchtige mannen,
die hunne geheime bedoelingen daarachter verborgen,
was ontdekt en verijdeld. De consul Cicero, een man,
die, schoon niet tot de regenten-familiën behoorende, door
zijne welsprekendheid en politieke buigzaamheid tot de
hoogste ambten was opgeklommen, had van den aanslag
kennis gekregen, de voomaamsten onverwachts laten ge-
vangen nemen en in de gevangenis zonder proces laten
vermoorden; terwijl het hoofd dersamengezworenen, de
lichtzinnige Catilina met zijn aanhangers bij Pistoria werd
verslagen en gedood (62).
In den overmoed van zijne zegepraal wilde de senaat
nu ook Pompejus niet meer in zijne vroegere macht her-
stellen en, daar deze zijn leger had moeten afdanken, zag
hij zich plotseling door ieder verlaten en in onbeduidende
machteloosheid verzonken. In zijne gekrenkte eerzucht
greep hij de gelegenheid aan om zich met twee invloed-
rijke mannen te verbinden ten einde den senaat van zijne
macht te berooven en die onder elkaar te verdeelen. Zóó
ontstond het eerste driemanschap tusschen Pompejus, Cae-
sar en Crassus (60). Crassus, die zich reeds verdienstelijk
gemaakt had in den slavenoorlog, had een' machtigen
invloed in Rome verkregen door de onmetelijke rijk-
dommen, waarover bij beschikte. Tal van senatoren en