Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE GRACCHEN.
119
aan hen overgelaten, zoodat zij nu ongestoord hunne
afpersingen in de provinciën als pachters der belastingen
konden voortzetten, zonder vrees van door de onpartij-
dige senatoren-rechtbanken vervolgd te worden. Eindelijk
werd ook de provmcie Asia, die ia 129 door den koning
Attalus, die in voortdurenden twist met zijn'zoon leefde,
bij testament aan de Romeinen vermaakt was, en tot nu
toe beter behandeld werd dan de andere provinciën, aan
de ridders overgelaten om ook daar hunne belastingen te
heffen. Het volk won Cajus door graanuitdeelingen, ter-
wijl hij den toestand der arme burgers trachtte te ver-
beteren door het stichten van koloniën in vreemde landen,
waar hun kosteloos land zou worden geschonken. Zoo
zou eene nederzetting, onder den naam Junonia, op de
plaats van het oude Carthago, en eene andere bij het
Gallische Narbo gevestigd worden. Den Italiaanschen
bondgenooten eindelijk spiegelde hij het burgerrecht voor.
Werkelijk wist hij zijne wetten aangenomen te krijgen,
maar toen op den dag der verkiezingen, zooals gewoon-
lijk, een straatgevecht ontstond tusschen de twee par-
tijen, moest hij op het Capitool wijken; en toen op
de rondgestrooide verdenking, dat hij naar de gehate
koningskroon streefde, ook zijne aanhangers hem ver-
lieten, maakte hij een einde aan zijn leven. Zijne vrien-
den ondergingen eene woedende vervolging. De goede
wetten, die hij in het belang der arme burgers gemaakt
had, werden niet uitgevoerd en slechts de kwade, die
tot middel hadden moeten dienen, zooals de bevoor-