Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
verwoesting van carthago t.n corinthe. ii3
waarom hij, ook om andere redenen verbitterd, weêr
nieuwe toebereidselen tot den oorlog maakte. Toen de
dood hem overviel, zette zijn zoon /'d'rw^ de toerustin-
gen voort, maar tengevolge van zijne gierigheid en heb-
zucht zóó onvolledig en karig, dat, toen hij den derden
Macedonisehen oorlog (172—168) begon, de Romeinen
eene volkomene overwinning behaalden bij Pydna. Het
koningschap werd afgeschaft en Macedonië verdeeld in
vier republieken, die in alle opzichten van Rome afhan-
kelijk waren. Het overwinnend leger zette zijn zegetocht
voort door de steden van Griekenland, waar het met ge-
jubel ontvangen en de bevelhebber als de redder der
Grieksche vrijheid en beschaving werd aangebeden. Rome
was onbeperkt meester in het oostelijk bekken der Mid-
dellandsche zee en zelfs de koningen van Egj'pte durfde
zich niet verzetten tegsn den wil der Romeinsche gezanten.
§ 79. Na het einde van den tsveeden Punischen oorlog
hadden de Romeinen eerst de met Hannibal verbonden
Gallische volken in Noord-Italië met gestrengheid ten
onder gebracht, en zich vervolgens ten doel gesteld hun
gezag in het pas afgestane Spanje duurzaam te bevesti-
gen. De geharde Celtiberische bergbewoners wilden zich
evenwel niet van den een' aan den ander' laten verhan-
delen en boden een' hardnekkigen tegenstand. Vijftien
jaar (154—139) duurde het, eer de dappere Lusitaniërs
onder hun' herdervorst Viriathus tot onderwerping waren
gebracht, en eerst in 133 viel de laatste stad
welks bevolking den hongerdood verkoos boven de over-
8
I