Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
io6
DE EERSTE EN TWEEDE PUNISCHE OORLOG.
Blanco in het zuiden, en Italië met Sicilië in het noor-
den de Middellandsche Zee in twee bekkens verdeeld
wordt, die door een betrekkelijk smallen doortocht, nog
versmald door de Adventures bank, met elkaar in ge-
meenschap staan, lag de oude Phoenicische kolonie Car-
thago. In deze gunstige ligging met eene prachtige haven,
door een schiereiland voor stroom en wind beschut, ont-
wikkelde het zich tot eene bloeiende koopstad, die na
den val van Tyrus de hoofdzetel der Punische of Phoe-
nicische handelsmacht werd. Een streng oligarchisch be-
stuur had, evenals in het latere Venetië, de regeering in
handen, en belemmerde de vrijheid van handelen der
suffeten of richters, die met een wantrouwend oog wer-
den gadegeslagen. Door middel van hunne vloot en de
huurtroepen, die zij voor hunne oorlogen aanwierven,
hadden de Carthagers zich in het westelijk gedeelte der
Middellandsche Zee een aanzienlijk grondgebied veroverd,
in fegenstelling van de Phoeniciërs, die zich beperkten
tot het stichten van factorijen voor den handel. Zoo
moesten zij eindelijk in botsing komen met de Romeinen,
die zich langzamerhand naar denzelfden kant uitbreidden.
Die botsing greep plaats op Sicilië. Hier had reeds lang
strijd bestaan tusschen de- Carthaagsche macht en de rijke
Grieksche koloniën. In het jaar van den slag van Salamis
had de tyran Gelon van Syracuze eene schitterende over-
winning op de Carthagers behaald bij de Himera en zelfs
later de vroegere pottenbakker Agathocles een mislukten
tocht tegen de stad in Afrika zelf ondernomen. Later