Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
99 DE TWISTEN TUSSCHEN PATRICIËRS EN PLEBEJERS.
onder elkaar verdeden. Zoo werd de toestand der Plebe-
jers onhoudbaar, en, toen men hen weêr na een veld-
tocht, tegen de belofte in, niets gegeven had, besloten zij
Rome te verlaten en eene nieuwe stad te bouwen. Deze
uitwijking naar den Heiligen Berg (495) had tengevolge,
dat de Patriciërs hun, om hen tot terugkeer te bewegen,
het recht toestonden, uit hun midden volkstribunen te
benoemen, die elke voor het volk nadeelige wet of daad
krachteloos konden maken, door er hun veto tegen uit
te brengen.
§ 70. Met behulp van hunne volkstribunen en de kort
daarop (471) ingestelde comitia tributa, trachtten de Ple-
bejers nog verder hun toestand te verbeteren en begon
de strijd om gelijke rechten tusschen Patriciërs en Ple-
bejers. Vóór alles verlangden zij geschreven wetten, daar
de rechtspraak in handen der Patriciërs was, en deze
alleen volgens de gewoonte recht spraken. De wet van
Terentilius Arsa verzekerde hun die (462), maar eerst in
451 werden er tien mannen (deccmviri) benoemd, om in
navolging der Grieken zulk eene wetgeving tot stand te
brengen. Hunne wetten werden gegrift op tien koperen
tafelen en ofschoon het belang der Patriciërs op den
voorgrond stond, ademden zij zulk een geest van billijk-
heid en rechtvaardigheid, dat het gezag der tienmannen
nog voor één jaar verlengd werd om er nog twee tafelen
bij te voegen. Die vermeerdering van macht werd echter
door de tienmannen misbruikt tot dwingelandij en be-
vordering van hun eigen doeleinden, tot de beleediging