Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
96 HET KONINKRIJK ROME.
komstig. De eerste waren eene bijeenkomst naar de ge-
slachten , waarin de adel de meeste macht had. Het ont-
staan der tïveede wordt aan Servius Tullius toegeschreven,
die het volk verdeelde in vijf klassen naar het vermogen,
en elke klasse weer in een aantal centuriën of honderd-
tallen. Het was geheel eene militaire indeeling, waarbij
ieder naar zijn vermogen tot de samenstelling van het
leger moest bijdragen. De twee eerste klassen, die der
senatoren en ridders, telden alleen meer dan de helft,
98 van de 193 centuriën. In deze vergadering hadden
dus de rijken de overhand. Eindelijk was die der tribus
de bijeenkomst van het volk naar zijne wijken, waarin
het groote aantal., dus het mindere volk den doorslag
gaf. In de Romeinsche geschiedenis zien wij spoedig de
eerste door de tweede, en later de tweede door de derde
in beteekenis overtroffen worden.
Het volk was verdeeld in de eigenlijke burgers en
diegenen, welke als krijgsgevangenen of om handel te
drijven zich later in de stad gevestigd hadden. De laatsten
waren in den beginne rechteloos, en konden alleen be-
scherming vinden, wanneer zij die van een' burger kregen,
bij wien zij in dienst waren of wiens gevolg zij hielpen
uitmaken. Zoo ontstond de verhouding iMi&chtnpatroon
en cliënt., uit welke later de twee standen van Patriciërs
en Plebejers voort zouden komen.
De godsdienst was evenals die der Grieken oorspron-
kelijk natuurdienst. In later tijd vereenzelvigden de Ro-
meinen hunne goden zelfs met die der Grieken en noem-