Boekgegevens
Titel: Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Deel: I Oude geschiedenis
Auteur: Bruyne, J.A. de
Uitgave: Schiedam: J. Odé, 1882
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2417
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205208
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Algemeene geschiedenis ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
heï koninkrijk rome.
95
vers uit de mondelinge overleveringen van sommige ge-
slachten eene geschiedenis van die tijden samengesteld,
die evenwel voor de helft uit fabelen bestaat.
Volgens de overlevering zouden er in Rome zeven
koningen geheerscht hebben, te beginnen met Romulus,
die in 753 de stad stichtte, en onder wien de bevolking
met een naburigen stam, deSabijnen, zou zijn samenge-
smolten. Enkele dier koningen, vooral de eigenlijk Romein-
sche, worden genoemd als oorlogshelden, gelijk Romu-
lus zelf en Tullus Hostilius, die Albalonga onderwierp,
en de andere, de Sabijnsche, als wetgevers, zooals Numa
Pompilius en Servius Tullius, terwijl de namen der laatste
koningen, de Tarquiniussen, eene overheersching door
de Etruriërs (de stad Tarquinii) schijnen aan te duiden.
§ 67. Aan het hoofd van het oude Rome stond de
senaat, de Romeinsche raad der ouden, waarin de hoof-
den der geslachten zitting hadden. Uit hun midden,
meestal uit eene zelfde familie werden de koningen ge-
kozen, die de eersten onder huns gelijken waren, maar
zich door eenige uiterlijke kenteekenen, zoo als de ivoren
zetel, en het gevolg van lictoren of bijl-en roededragers ,
onderscheidden. Bij het openvallen der regeering, en dit
bleef ook later zoo bij de consuls, nam voor beurte een
der senatoren het tusschenkoningschap waar, tot er een
nieuwe benoemd was. Naast den senaat kwam het volk
bijeen in zijne drie comitiën of vergaderingen. De comitiën
der curïën en der centuriën waren reeds uit den koningstijd,
die der tribus uit den eersten tijd van de republiek af-