Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
dat plaatselijke belangstelling zal worden opgewekt, en zooveel
mogelijk plaatselijk toezigt zal worden verzekerd; — en eindelijk
dat liet examineren ten gevolge zal hebben, dat het onderwijs
beter zal worden, en een minimum van algemeene kennis meer
algemeen zal maken.
Op deze wijze zoude het vraagstuk eene bevredigende oplossing
hebben verkregen, om de armenscholen in het stelsel op
te nemen, zonder verspilling van de middelen der schatkist;
en om meer plaatselijke belangstelling op te wekken. Wat
betreft de Graafschaps-comtnissie heeft men zich trachten te
verzekeren van personen, wier stand, ondervinding en plaat-
selijke kennis hen daartoe bij uitnemendheid geschikt maakten.
Al zijn verder de onderwijzers ongeschikt, om Inspecteurs te
worden, voor de betrekking van examinateur zijn zij daarentegen
zeer geschikt; diens arbeid is toch van begrensden en technischen
aard, geeft geene aanleiding tot het uiten eener meening over
de school of tot eene bemoeijing met hare iurigting [het schijnt
mij echter twijfelachtig, of deze redenering wel geheel kan
opgaan]; aan den anderen kant zoude juist zulke betrekking
geschikt zijn, om de klagten wegens eentoonigheid en acliter-
stelling bij de onderwijzers weg te nemen. Dat de toelagen
uit de graafschaps- en niet uit de gemeente-belastingen betaald
zouden worden, wordt daarom voorgesteld, om vooreerst geheel
buiten de bezwaren van de godsdienstige benaming der scholen
te blijven, en vervolgens om het beheer der scholen niet juist
aan de belastingschuldigen op te dragen.
Wat betreft het godsdienstig onderwijs, houdt de Commissie
den tegenwoordigen toestand voor voldoende, en zoude zij daarin
geene verandering wenscheu. Zij hield echter het uitsluitend
onderwijs in godsdienst en het gebod om het onderwijs in de
Catechismus zoowel als de kerkdienst bij te wonen, zooals op som-
mige scholen plaats heeft, voor niet wenschelijk; zij drukt de hoop
uit, dat men hier meer vrijgevig zal te werk gaan, zonder hier-
omtrent voor alsnog eenige wettelijke bepaling te willen aanraden.
(i