Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
Er zullen Graafschaps-Commissiën (County Boards of Edueation)
zijn voor ieder graafschap of onderdeel daarvan, dat afzonderlijke
belastingen heft, zamengesteld uit zes leden van de Court of
Quarters Sessions, (door dien Court te verkiezen), die op hunne
beurt hoogstens zes andere leden verkiezen; — het getal gees-
telijken in die commissie mag niet meer dan een derde bedragen.
In steden van meer dan 40,000 inwoners, waar zulke belastingen
niet worden geheven, kan de gemeenteraad zulk eene commissie
benoemen van hoogstens zes leden, waaronder hoogstens twee
geestelijken. — Iedere drie jaren geschiedt er eene nieuwe
keuze, waarbij dus een derde der leden aftreedt, echter met
herbenoembaarheid. Die Commissie zal school-inspecteurs en
examinateurs aanstellen, waarvan de eerste tevens leden der
Commissie zijn.
De toelagen van den Staat worden, na een verslag van den
Inspecteur, uitbetaald aan de graafschaps- of de stedelijke ont-
vangers, die, na ontvangst der graafschaps-toelage, het geheel
aan de Bestuurders der school uitbetalen.
Ten voordeele van dit plan wordt aangevoerd, dat het een
gebruik van onderwijzers met getuigsohriften wenschelijk maakt;
dat het uitkeeren der toelagen afhangt van de meening des
Inspecteurs; — dat, door het betalen der toelagen in eens,
de bureaux aan het Gouvernement ontslagen worden van een
groot deel hunner werkzaamheden ten opzigte van het inwendig
beheer der scholen; dat alzoo hun arbeid eenvoudiger zal
worden, en hunne verordeningen minder strak behoeven te zijn.
Eeeds op zich zelf zoude dit zelfs genoegzaam wezen, om het
stelsel langzaam in invloed te doen winnen, zonder de tegen-
woordige toelage te overschrijden; maar het zoude nog niet de
strekking hebben, om alle scholen te omvatten. Daartoe nu
dient het stelsel van toelagen uit de Graafschaps-belasting; daarbij
worden slechts uitkomsten betaald. Men kan verwachten,
vooreerst, dat daardoor alle scholen in staat zullen worden
gesteld, om die openbare toelagen te genieten; — vervolgens.