Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
Ten aanzien van liet derde bezwaar is het wenschelijk, dat
de onderwijzer persooiilijk belang hebbe bij het doelmatig onder-
wijs der laagste klassen, waar toch ook de grond tot alle verdere
onderwijs wordt gelegd; en daartoe zullen er maatregelen moeten
voorgesteld worden.
Wat eindelijk het vierde bezwaar aangaat, dit weegt zoo
zwaar, dat, volgens de opgave van Mr. Lingen, de secretaris
van den Privy Council, bij meerdere uitbreiding het geheele
zamenstel van het bestuur inéén zoude storten en zich zelf
zoude afbreken, of anders zulke uitgaven zoude vorderen, dat
zij wel niet zouden kunnen worden toegestaan. Trouwens,
wanneer men nagaat, dat reeds nu met 6000 a 7000 geheel
onafhankelijke besturen moet worden onderhandeld omtrent
gronden voor of tegen het toestaan van toelagen, omtrent ver-
schil tusschen Bestuurders met den Inspecteur of met den
ßaad, met alles wat daaraan verbonden is; — dat dit alles
moeijelijk aan ondergeschikten kan worden overgelaten, waar
meest alles onder de oogen van den secretaris zeiven moet
voorbij gaan; dan ziet men dat dit stelsel in het groot wel
onuitvoerbaar mag heeten.
Ten einde nu deze bezwaren weg te nemen, zonder daarom
afbreuk te doen aan het goede van het thans in werking zijnde
stelsel, heeft de Commissie gemeend aan vijf voorwaarden te
moeten voldoen: 1". moet het stelsel zich niet alleen tot de
rijke districten, maar evenzeer ook tot de minder gegoede,
uitstrekken; 2°. moeten de uitgaven beter geregeld worden;
3". moet de zamengestelde werking der bureaux aan het ministerie
worden vereenvoudigd; 4°. moet er meer plaatselijke werkzaam-
heid en belangstelling worden opgewekt; 5°. moet er gezorgd
worden voor een meer algemeen verkrijgen van een hoogeren
graad der eenvoudigste kundigheden. — Om hieraan te voldoen,
stelt de Commissie het volgende plan voor:
Alle ondersteuning bij het jaarlijksch onderhoud der scholen
zal slechts tweeledig zijn; het eerste deel te betalen uit lands-