Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
geenen strijd heeft opgewekt, maar integendeel gediend heeft,
om verdraagzaamheid te bevorderen; dat het alleen bij magte
is, om het godsdienstig onderwijs op de scholen te behouden,
zoo als de natie zulks ook verlangt, terwijl eene geheele afschei-
ding van dit godsdienstige onderwijs van het gewone lagere
zeker minder kans zoude hebben om te slagen.
Maar het stelsel heeft ook zijne schaduwzijde: 1°. de buiten-
gewone kosten, waarop de schatkist gebragt wordt voor eene
zaak van inzonderheid plaatselijk belang; 2°. de moeijelijkheid
om zonder zulke overmatige uitgaven een groot getal tot hulp-
geregtigde scholen te ondersteunen; 3°. het gebrekkige van het
onderwijs in de eerste beginselen; 4°. de zamengestelde werk-
zaamheden van den Eaad, die onuitvoerbaar dreigen te worden,
wanneer het stelsel algemeen werd.
De beide eerste bezwaren, meent de Commissie, vloeijen
voort uit den aard der zaak, wanneer men eenmaal aanneemt,
dat de Staat het onderwijs der minder gegoeden zal onder-
steunen, en dan is het oiulerwerp ook zeker een van het
grootste gewigt; zoodat deze tegenwerpingen „onredelijk" konden
worden genoemd. Daarenboven zoude een grooter eergevoel
bij de ouders en eene grootere liefdadigheid bij de meer gegoe-
den, die bij het ondersteunen van plaatselijke pogingen toch
wel verwacht konde worden, al ligt eene trapsgewijze vermin-
dering in die bijdragen der schatkist kunnen doen ontstaan. Naar
eene naauwkeurige berekening echter zouden, alleen voor de
openbare scholen, die kosten bedragen 1,300,000 p. st. en met
de opname der bijzondere scholen 1,620,000 p. st.; of, wanneer
met het beter opkomen der leerlingen hun getal vermeerderde
1,800,000 p. st.; welke som met de toelage voor capitatie zoude
bedragen 2,200,000 p. st., eene som die toch wel al te groot
konde gerekend worden; ja men heeft nagegaan, dat, bij een
allengs verslappen der voorwaarden, de som tot 5,000,000 p. st.
jaarlijks zoude kunnen aangroeijen.
De grootste finantiële moeijelijkheid, waarmede de Privy