Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
dit werk opleiden. Ilet werd ecliter nog ontijdig geoordeeld,
om hieromtrent een voorstel te doen.
21. Slotsom van hel onderzoek. Het stelsel van de Privy
Council bereikt de kleinere scholen niet, evenmin het grootst
aantal kinderen, die ter school gaan. De kinderen ontvangen
niet het onderwijs, dat zij behoeven; er wordt te veel op de
oudere leerlingen gelet, minder op het grondig onderwijs in
de eerste beginselen. Het tegenwoordige stelsel van inspectie
kan hierin niet te gemoet komen.
Het op te lossen vraagstuk kan dus alzoo worden gesteld:
1". dat alle kinderen er toe gebragt worden, om de school zoo
geregeld te bezoeken gedurende eene matige tijdsruimte, dat
zij zich genoegzaam meester maken van het lezen, het schrijven
en de hoofdregels der rekenkunde; 2°. dat alle scholen, door
de kinderen van den hier bedoelden stand bezocht, in staat
worden gesteld, en er toe gebragt worden, om deze hoeveelheid
van onderwijs binnen het bereik der kinderen te stellen; 3°. dat
dit op zulk eene wijze geschiede, dat de algemeene standaard
van het lager onderwijs niet tot den laagsten graad van nuttig-
heid worde verlaagd. Het is nu de vraag, hoe dit doel kan
worden bereikt.
Het is waar, een stelsel, waarbij de scholen door den Staat
of door de gemeenten werden opgerigt, zoude spoediger werken
om een grooter aantal scholen gelijkmatiger te verspreiden;
maar hier stuit men op de onoverkomelijke bezwaren van den
strijd tusschen de Staatskerk en de overige kerkgenootschappen,
die hier zoude moeten ontstaan, zoowel wanneer men de
Staatskerk den voorrang gunde, als wanneer zij met de overige
op gelijke lijn werd gesteld. Dientengevolge zijn dan ook reeds
vijf voorstellen in dien zin door het Parlement verworpen.
Kan men dan het stelsel van den Privy Council behouden?
De goede zijde daarvan is, dat het thans in werking is; dat
het scholen heeft doen ontstaan, die in geen ander stelsel
passen zouden; dat het in vele opzigten geslaagd is; dat het