Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
sommige gevallen wordt er gewezen op het Christ's Hospital,
dat in 1859 een inkomen had van 00,930 p. st. en tusschen
1100 en 1200 leerlingen telde, waaronder er waren, wier ouders
meer dan 400 of 500 p. st. inkomen hadden. Nu was echter
vooreerst de bedoeling der stichters, zoo als het duidelijk uit
de bewoordingen van de stukken blijkt, dat de inrigting voor
arme kinderen en weezen zoude dienen, en de gift van William
Maskell (1608) voor eenen jaarlijkschen maaltijd van gebraden
vleesch, zoowel als die van Wood (1625) „voor goed en gezond
vleesch voor arme kinderen" bewijst dit mede; — ten tweede
gaat de opleiding daar veel te hoog voor den stand der opge-
nomen kinderen; er wordt uit de laagste standen der maat-
schappij geput, om op te voeden voor de hoogere standen, en
dit wordt ten zeerste afgekeurd, omdat alzoo de kinderen de
maatschappij worden ingezonden met verwachtingen, die niet
verwezenlijkt kunnen worden, en met eene gevoeligheid, die
zulke teleurstelling dubbel bitter maakt. — AVerd daarentegen
Christ's Hospital in den vroeger opgegeven zin gewijzigd, de
opname bepaald tot die kinderen, waarvoor het oorspronkelijk
bestemd was, en het onderwijs voor die soort van leerlingen
geschikt gemaakt, dan konde het niet alleen een uitmuntende
inrigting van opvoeding en onderwijs worden, doch ook zijde-
lings niet slechts als voorbeeld, maar ook als opwekking gunstig
inwerken op de opleiding van kinderen uit alle standen.
Er zijn bovendien nog andere liefdadige fondsen, die tot nog
toe niet voor het onderwijs werden aangewend, maar tot zulk
een nuttig gebruik zeer geschikt zouden zijn. Er wordt opge-
geven, dat zij tusschen 1818 en 1837 te zamen bedroegen
167,908 p. St., dus thans zeker meer dan 200,000 p. st,
waarvan nagenoeg drie vijfde voor armen in het algemeen, één
derde voor bijzondere armen, en één vijftiende voor zulke armen,
die geene bedeelingen ontvangen. De werking daarvan op het
oogenblik wordt als zeer nadeelig opgegeven.
Behalve deze zijn er eindelijk nog andere fondsen, die thans