Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
inspectie van gouvernementswege te brengen, en wel zoodanig,
dat die inspectie zoude vergezeld gaan van een persoonlijk
onderzoek van iederen leerling, waarvan dan de uitkomsten
onder eenvoudigen vorm gebragt en openbaar gemaakt moesten
worden.
In het geval, dat vooral bij de scholen van het minst ont-
wikkelde onderwijs plaats grijpt, dat de sclioolmeester ook
tevens de eenige beheerder is, stelt de Commissie voor, dat de
Privy Council tusschen beide trede, om de belangen van de
school voor te staan, en dat dus dit gedeelte van de magt der
Commissarissen van Liefdadigheid op dien llaad overga, en
dezen de verpligting worde opgelegd, om de scholen te doen
inspecteren en daarover .verslag uit te brengen. Deze Eaad
zoude daardoor wel grooten invloed verkrijgen, als een centraal
ligchaam, en dit komt anders niet met de Engelsche zienswijze
overeen; maar, merkte de Commissie aan, de omstandigheden vor-
deren zulks. Plaatselijk zelfbestuur is zeker verreweg te verkiezen,
wanneer het zuiver en krachtig is, maar het hangt noodzakelijk
te zamen met de werkzaamheid en de wakkerheid van het eigen-
belang, en deze worden bij zulke liefdadige inrigtingen gemist.
Indien deze tegengiften tegen onverschilligheid en bederf, die
overigens het plaatselijke bestuur zuiver en gezond gehouden
hebben, ook hier gewerkt hadden, zoo zoude nimmer die toe-
stand van verwarring, misbruiken en verderfelijke toepassing
geboren zijn, die het Gouvernement noopte, om de eerste Lief-
dadigheids-Commissie te benoemen.
Het gewone beheer dezer fondsen koude in handen der
plaatselijke Bestuurders verblijven, maar de Privy Council moest
de magt erlangen, — de uitoefening daarvan konde aan de
Commissie voor het Onderwijs worden toevertrouwd, — om van
tijd tot tijd middelen en verordeningen te beramen tot een
beter beheer dier fondsen, en tot het beter voldoen aan de
bedoelingen der stichters. Aan de plaatselijke Bestuurders konde
echter appel van deze verordeningen worden toegestaan. In allen