Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
hier eene levensvraag, waarvan alles afhangt, ■— moest men
niet alleen alle benoemingen afsnijden, die ontsproten uit eene
verkeerde beweegreden, maar evenzeer die, waarbij ongeschikte
personen werden aangesteld. Niemand moest er dus onderwijzer
kunnen worden, die geencn academischen graad bezat of geen
getuigschrift als onderwijzer konde vertoonen. Iedere benoeming
moest vooraf worden aangekondigd, zoodat er aanmelding en
sollicitatie konde plaats grijpen, en later moest de benoeming
door eene daartoe geschikte magt worden goedgekeurd. — Deze
maatregel heeft evenwel slechts een negatief karakter, om na-
melijk den ongescliikten ouderwijzer te weren, maar leidt nog
niet tot de benoeming van den meest geschikten. Daartoe
moest de commissie van Bestuurders beter worden ingerigt,-
zij moest uit mannen bestaan, die door hunne opvoeding daartoe
geschikt zijn, niet uit boeren of uit menschen zonder opvoe-
ding. — Maar dit bestuur moest evenzeer d ■ magt hebben zoowel
tot afzetten als tot benoemen, want deze scholen hebben juist het
sterkst geleden onder de rigting van de Engelsche wetten, om de
betrekking van schoolmeester als eene vrijplaats onder de overige
te beschouwen. Wel hebben de commissiën van Liefdadigheid,
hoezeer eerst sedert korten tijd, de magt erlangd, om ongeschikte
onderwijzers en onderwijzeressen af te zetten, maar deze magt
strekt zich niet uit over deze soort van scholen met eigen
middelen; en liiermede staat de vrees in verband, dat de meer-
derheid dezer scholen niet onder deze wet valt; — niet alleen
de meerderheid in hoedanigheid, maar ook de meerderheid in
in hoeveelheid. Doch al worden deze scholen geene vrijplaatsen
meer, zoo ware het toch wenschelijk, dat aan de eene of andere
besturende magt de bevoegdheid werd toegekend, om een
onderzoek in te stellen omtrent deze scholen, en den onder-
wijzer te doen afzetten, wiens ongeschiktheid daarbij gebleken
was. — Vervolgens wordt nog op den prikkel van geregelde
inspectie gewezen, en de Commissie stelt dieulengevolge voor,
om al die scholen met endowments onder eene jaarlijksche
5*