Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
stichters zeker nimmer in de gedachten gekomen. In lateren
tijd was er op andere wijze veel voor het volksonderwijs gedaan,
en zoo had men zich in dit opzigt niet al te zeer over het
verlies dier endowments te beklagen. De Commissie stelde dus
niet voor, om deze fondsen, in zoo verre zij met vrucht aan
een ander dan volks-onderwijs werden besteed, daarvan terug te
trekken; maar zij meende, dat een goed en nuttig gebruik van
die fondsen met regt konde gevorderd worden; en dit heeft
op het oogenblik geen plaats.
Deze scholen toch verkeeren over het algemeen in een slape-
perigen, krachteloozen en werkeloozen toestand; hare uitkomsten
zijn volstrekt buiten eenige verhouding tot de geldmiddelen,
waarover zij kunnen beschikken. In sommige districten, meende
men, konde men geene grootere weldaad bewijzen dan door de
opheffing van al zulke endowments; zij waren de vloek voor
de gemeenten, daar zij niet alleen slecht werkten, maar ook
nog aan alle plaatselijke opwekking in den weg stonden, en
alzoo alle verbetering bemoeijelijkten. De schoolgebouwen waren
oud, slecht en vervallen; de onderwijzers hadden in den regel
geene opleiding genoten, waren zoowel ligchamelijk als ook
geestelijk^voor hunne betrekking onbekwaam; de kinderen waren
ordeloos, onzindelijk, ontevreden en bezaten alleen eene gewoonte
van slaafsche onderwerping, die achting voor hunne weldoeners
en hunne meerderen moest heeten; er heerschte op de school geene
orde of tucht. Hoezeer ook voor andere districten de berigten niet
zoo ongunstig waren, werden deze scholen toch altijd in een
ongenoegzamen, zoo niet jammerlijken toestand bevonden.
De Commissie kwam tot het besluit, dat de reden hiervan
te zoeken is in de omstandigheid, dat het aanwezen van fondsen
de noodzakelijkheid van eigen inspanning en den prikkel van
wedijvering opheft, en daardoor te weeg brengt, dat die inrig-
tingen krachteloos worden, en bij haren tijd ten achter blijven.
Zij stelde dientengevolge eenige maatregelen voor.
Wat vooreerst betreft de benoeming van de onderwijzers, —