Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
19. Scholen met eigen fondsen (Endowed schools). Deze talrijke
inrigtiiigen vormen zeker een eigenaardigen karaktertrek in het
Engelsche schoolwezen; nergens voorzeker worden zij zoo menig-
vuldig aangetroffen, of hebben zij, zoo als Güizot teregt op-
merkte, zulk een overwegenden invloed uitgeoefend op de ont-
wikkeling van het volk. Veel van dit goede behoort echter tot
vroegere tijden; thans is de openbare meening niet zoo zeer in
haar voordeel. Het konde dus van belaiig worden geacht, om
deze zaak nader te onderzoeken, en deze taak werd opgedragen
aan den Assistant-Commissioner, Mr. Cumin.
Het schijnt niet wel mogelijk, om thans eene naauwkeurige opgave
te verkrijgen aangaande het gezamenlijk inkomen dezer scholen;
tusschen 1818 en 1837 werd dit geschat op 312,514 p. st. en
men onderstelt, dat het thans een vijfde meer bedraagt, dus
nagenoeg 375,000 p. st. Zulke scholen, die eigen inkomsten
hebben, zijn zeer ongelijk verspreid, en komen het meest voor
in die plaatsen, waar in de zestiende en zeventiende eeuw de
grootste bloei was; terwijl daarentegen die streken, welke in
lateren tijd eerst zich ontwikkelden, er meestal geene of zeer
weinige hebben. In den regel staan zij onder zekere beheerders
(Trustees), somtijds ook is alleen de onderwijzer zelfde beheerder.
In lateren tijd hebben de Commissarissen van Liefdadigheid
(Charity Commissioners) eene uitgestrekte magt daarover gekregen
bij eenige besluiten van het Parlement.
Niet gemakkelijk is het, om na te gaan, hoevele dezer scholoi
juist tot het hier behandelde onderwerp behooren. Ongeveer
de helft van het gezamenlijke inkomen komt toe aan zoogenaamde
Grammar schools, scholen eerder van middelbaar onderwijs; maar
het is bewezen, dat onderscheidene daaronder ook tot het ver-
strekken van eene algemeene opvoeding bestemd waren. Wel
waren al deze schoolinkomsten voor de armen bestemd, zelfs
die, welke aan de universiteiten of groote openbare scholen zijn
verbonden; maar dan toch was het doel eerder eene classieke,
dan wel eene algemeene opleiding: zulk eene toch was aan de
5