Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
Zij stelt dus voor, om ééneii of meer Iiispectors-general, of
algemeene Inspecteurs, te benoemen, ten einde de overige
Inspecteurs te leiden en te besturen.
Verder blijkt liet, dat in den regel de Inspecteurs zich meer
met de hoogere dan met de lagere klassen bemoeijen, en diens-
volgens de school beoordeelen; — dat slechts een vierde der
leerlingen behoorlijk wordt onderwezen;, ■—■ dat de onderwijzers
aan de eerste beginselen der onderwijsvakken, en over het
algemeen aan de elementaire vakken, en evenzeer in den regel
aan de jongere leerlingen, geen behoorlijke aandacht wijden; —
dat die leerlingen kunnen geacht worden in staat te zijn om een
veel beter onderwijs te genieten, en meer en beter op de school
te leeren, dan thans wel het geval is; — dat de scholen eenen
sterkeren invloed uitoefenen op het zedelijk en godsdienstig
gedrag der leerlingen, dan wel op hunne verstandelijke ontwik-
keling. De slotsom der ervaring in dit opzigt is, dat er meer
op gelet schijnt te zijn, om een goed type van onderwijs te
verkrijgen; dat er eerder gewerkt is op de hoedanigheid van het
onderwijs, dan wel op de hoeveelheid der onderwezenen; dat
nu echter de tijd schijnt daar te zijn, om verder nog te trachten,
de vruchten van een goed onderwijs ook over een grooter getal
leerlingen der school te verspreiden. De Commissie stelt dus
voor, om dit te weeg te brengen door het verleenen van bepaalde
voordeden aan de onderwijzers in alle scholen, in zooverre zij er
in slagen zouden, om aan alle leerlingen, de jongere zoowel als de
oudere, eene zekere, vooraf bepaalde maat van kennis mede te deelen.
18. Inkomen der scholen. Wij zagen reeds vroeger (N°. 4), dat
de inkomsten der scholen uit verschillende bronnen ontsproten;
de Gouvernements-toelagen hebben vooral de scholen zelve ver-
beterd, zonder daarom haar getal bovenmatig te vergrooten.
Men heeft echter gevraagd, of deze toelagen eene gunstige uit-
werking hadden op de bijzondere liefdadigheid, dan of deze eerder
daardoor verlamd werd. Het onderzoek leerde, dat voor iedere
school in het bijzonder de inschrijvingen wel zoo groot niet waren