Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
omstandigheden, tot vier en veertig weken klimmen; — dat er
in het bijzonder werk van gemaakt worde, om door middel van
avondscholen het eenmaal ontvangen onderrigt ook te onder-
houden; hiertoe zouden leesbibliotheken gewigtige hulp kunnen
bijbrengen; — dat men veel tijd voor het onderwijs uit de thans
verwaarloosde kinderjaren zoude besparen, indien de kinderen in
goede klein-kinderscholen voor het onderwijs reeds werden opge-
leid; — dat de gebreken iu de Parlements-acten omtrent het
gebruiken van kinderen in fabrijken, katoendrukkerijen, mijnen
en koolmijnen verbeterd moeten worden; — dat het grootste nut
en de meest zuivere uitkomsten kunnen ontstaan en werkelijk
ontstaan uit het oprigten van goede scholen door hen, die vele
werklieden gebruiken, wanneer zij daarbij hunnen invloed laten
gelden; waartoe ook onderscheidene eigenaars van fabrijken zich
konden verbinden.
17. Onderwijs. Men heeft gezien, dat de meerderheid der
kinderen de school verlaten, voor dat zij elf jaar oud zijn.
liet is eene belangrijke vraag, hoeveel een kind van dien leeftijd,
dat met gemiddelde regelmatigheid schoolgaat, kan geleerd hebben,
en of de uitkomsten hiermede werkelijk in overeenstemming zijn.
Algemeen was men van oordeel, dat men eene goede en vrucht-
bare kennis in lezen, schrijven en rekenen konde verwachten,
benevens eenige heldere godsdienstige begrippen; maar de uit-
komst toonde, dat het getal der kinderen, die aan deze ver-
eischten voldeden, zeer klein is. Omtrent het lezen zijn de
berigten weinig vleijend, en is in dit onderwijsvak de uitkomst
wel het minst voldoende : het wordt niet goed genoeg onderwezen,
en schijnt door de onderwijzers beschouwd te worden als van
minder gewigt; de uitspraak is niet goed; de juistheid, de
duidelijkheid laten veel te wenscheu over; de leerlingen verstaan
het gelezene niet. En er wordt teregt op gedrukt, dat slecht
lezen op deze scholen veel erger is dan bij de scholen voor de
meer gegoede standen; hier toch brengt het een gebrek aan
ontwikkeling van denkbeelden mede, die uiterst nadeelig werkt.