Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
zijn de berigten dezelfde. Sommige fabrieken stellen onderwijs
als voorwaarde van opname; somtijds brengt dit wel te weeg,
dat de kinderen bij de opname lezen en schrijven kunnen,
maar binnen korten tijd is dit vervlogen. Andere fabrieken
hebben zelve gedwongen onderwijs, en hier is de uitkomst beter.
Bij de 2535 arbeiders aan de London Lead Company was de
uitkomst, dat van de mannen 96 pCt. lezen kunnen, 88 pCt.
ook kunnen schrijven, en slechts 4 pCt. noch lezen, noch schrijven
kunnen; voor de vrouwen waren deze cijfers 91§ pCt., 74| pCt.,
8^ pCt. Op sommige plaatsen is een stelsel ingevoerd, om
premiën in geld uit te deelen aan de ouders, voor het trouw
schoolgaan der kinderen, ten einde ze te gemoet te komen voor
het gemis in het dagloon, door de laatste anders te verdienen; dit is
echter te kostbaar niet alleen, maar heeft ook weinig uitwerking.
Beter werkt te Devonport het stelsel van premiën in den vorm
van eene opnemingaan de werven; zulks kan echter slechts plaatselijk
worden aangewend.
Ook het stelsel van schooldwang is besproken, maar vond
veel tegenstand; de algemeene meening was daartegen, en dat
wel om verschillende redenen. In den zedelijken invloed van
werkbazen, landeigenaren, geestelijken, en anderen, is meer dan
een tegenwigt te zoeken tegen de afwezigheid vau dwang; waar
die bestaat, werkt hij ook ongunstig.
De raad der Commissie is deze, dat de openbare bemoeijingen
vooral moeten strekken, om het geregeld schoolgaan te bevor-
deren, eerder dan den duur daarvan te verlengen; ook is, in
zooverre op dit laatste nog moet gewerkt worden, de tijd geschik-
telijk tusschen de school en den arbeid te verdeelen; — dat men
achten kan, tot een gewenschten toestand te zijn gekomen, wan-
neer de kinderen van drie tot zes of zeven jaren op de klein-kinder-
school worden gezonden, en daarna tot tien, elf of twaalf jaar de
dagschool bezoeken, mits dat zij niet minder dan vier uren per
dag, vijf dagen per week, en dertig weken per jaar op school
aanwezig zijn; dit laatste getal kan nog, mits onder gunstige