Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
l)eze cijfers zijn wel de sprekendste bewijzen van de waarde,
die de onderwijzers aan hunne getuigschriften kunnen hechten,
en hoe de bezitters daarvan, inzonderheid de onderwijzeressen,
op prijs worden gesteld. Wij zagen dan ook reeds boven, dat
zij in den regel veel beter voldeden dan zij, die geene getuig-
schriften bezaten; hoezeer hierop ook wel uitzonderingen voor-
komen, en enkele der beste onderwijzers juist geen of een zeer
laag getuigschrift hadden.
3". De bijzondere onderwijzers van bijzondere scholen, dat is,
die eene school houden geheel voor eigene rekening, zonder
met eenig godsdienstig genootschap in verband te staan, komen
nu aan de orde. Hoewel er zeer enkele goede onder voorkomen,
is verreweg het grootste getal slecht. En dit is niet te verwonderen,
als men nagaat, dat die onderwijzers in den regel volstrekt
geene voorloopige opleiding hebben genoten, maar hunne kennis
hier en daar hebben opgezameld; en bovendien dat zij het vak
meestal bij de hand nemen, omdat zij voor iets anders onge-
schikt waren, of om, zooals bijv. in het menigvuldige geval vau
weduwen, in hun levensonderhoud te voorzien. Men vindt
daaronder dan ook: vroegere barbiers, matrozen, soldaten, modistes,
smeden, looijers, grutters, tabaksverkoopers, kleermakers, deur-
waarders, schilders, bannelingen van verschillende nationaliteiten,
bakkers, heelmeesters, huishoudsters, boekhandelaars, droogisten,
horologiemakers, dienstboden buiten betrekking, houders van
gaarkeukens, bedelaars, mannen en vrouwen van zeventigjarigen,
ja zelfs van tachtigjarigen ouderdom, kreupelen, geraakten,
vergevorderde teringzieken, dronkaards. Omtrent die scholen
iu Londen in het bijzonder wordt getuigd, dat niemand
te oud, te arm, te dom, te ziekelijk, te gebrekkig of te onge-
schikt was, om althans niet eene school te kunnen oprigten
met goede kans van wel slagen. Dikwerf blijven zulke lieden
dan hun eigenlijk beroep tegelijk waarnemen. Uit het volgende
tafeltje kan men opmaken, hoe gering het getal der werkelijk
geschikten is.
4