Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
4.6
dan dadelijk omstreeks 100 p. st. verdienen met 5 dagen arbeids
tegen uur per dag, en 6 of 7 weken vaeantie; en dat op eenen
leeftijd, wanneer een jonge advocaat nog niets verdient. Later
is er wel eene geringe verbetering in zijnen toestand mogelijk; —
in Londen bijv. is het inkomen een vierde meer dan in Berkshire
[maar zijn de behoeften aldaar ook niet grooter?], en er komen
gevallen voor, dat een onderwijzer 300'p. st. verdient;—maar in
den regel is er toch weinig promotie. De onderwijzer bereikt in
vroegen leeftijd een tafelland, doch blijft dan ook verder daarop,
zonder veel te kunnen stijgen. Maar zijn toestand is daarentegen
ook zeker en rustig; hij heeft altijd werk, nooit echter te veel,
integendeel veel vrijen tijd. Wanneer de onderwijzers van hunnen
gunstigen geldelijken toestand op vroegen leeftijd gebruik maakten,
om te sparen tegen latere dagen, konden zij zich zeiven veel
helpen; maar dit pleegt weinig te geschieden, en het ging
moeijelijk, om hierin tusschen beide te treden.
Ten opzigte der klagt, dat de onderwijzers geene inspecteurs
worden, zegt de Commissie: „Schoolmeesters zijn ongeschikt voor
de betrekking van inspecteur. Het is volstrekt noodzakelijk,
dat deze door voorloopige opleiding en door hunnen maatschap-
pelijken stand geschikt zijn, om op eenen voet van gelijkheid te
onderhandelen en om te gaan met de Bestuurders der scholen
en met de geestelijkheid van verschillende gezindheid. Het feit,
waarover de onderwijzers juist klagen, dat zij door deze personen
niet als van gelijken maatschappelijken stand worden erkend, is
op zich zelf reeds een bewijs, dat zij ongeschikt zijn voor de
betrekking van inspecteur."
Omtrent de getuigschriften, die gedeeltelijk de bezoldiging
regelen, meent de Commissie, dat het stelsel veel te wenschen
overlaat, en lang niet altijd de juiste waarde van den onderwijzer
aangeeft. Dit getuigt daarom nog niet tegen de examens, maar
bewijst eerder de onmogelijkheid om de waarde van den onder-
wijzer voor eenige jaren vooruit aan te geven. Van daar hare
voorstellen omtrent het geven en wijzigen dier getuigschriften.