Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
worden opgeleid, veel beter voldoen dan zij, die deze opleiding
misten. Als voorbeeld wordt aangehaald eene beoordeeling van
686 scholen in een district, waarvan er 470 onder de eerste soort
van onderwijzers stonden; daarvan waren 24 pCt. goed, 49 pCt.
voldoende, en 27 pCt. minder dan voldoende; ten opzigte van
de 216 overige scholen waren die getallen 'ó, 39 en 58 pCt.
De verhouding tusschen (Ie goede was dus als 8 tot 1, der vol-
doende als 5 tot 4, der slechte als 1 tot 2; dus geheel in het
voordeel der opgeleide onderwijzers. Wat den jeugdigen leeftijd,
twintig ä een en twintig jaar, betreft, waarop de onder
wijzers hunnen arbeid beginnen, wordt er op gewezen, dat dit
bezwaar verdwijnen zal met de thans allengs vermeerderende
gelegenheid, om het eerst als hulponderwijzers werkzaam te wezen,
en aldus praktisch te worden opgeleid voor hunne betrekking.
Het gegeven onderwijs bleek veel te wenschen over te laten,
inzonderheid bij de laagste klassen. Hoezeer de kinderen geacht
worden de school lang genoeg te bezoeken, om althans lezen,
schrijven en rekenen goed te kunnen leeren, bleek het, dat in
sommige districten een groot gedeelte der kinderen van het
onderwijs in rekenen weinig nut trokken, dat zij slecht schreven,
ja dat zij niet eens goed leerden lezen. De oorzaak wordt daarin
gezocht, dat de onderwijzer in den regel geen genoegzaam belang
in dat onderwijs stelt, en zich eerder met de hoogere klassen
bemoeit: als middel om dit te verhelpen wordt een grondig examen
van ieder kind afzonderlijk aangeraden, en wel zoodanig, dat de
uitslag op den geldelijken toestand van den onderwijzer eenigen
invloed kan uitoefenen.
Ten opzigte van hunne houding en gevoel van miskenning
wordt opgemerkt, dat vooreerst de schuld dikwerf aan de
Bestuurders der school ligt, die den onderwijzer niet altijd met
de noodige onderscheiding en inschikkelijkheid zouden behan-
delen. Ten anderen verkeeren de onderwijzers in buitengewonen
toestand; als jongens van dertien jaar wordeji zij tot hun twintigste
ä een en twintigste op Staatskosten gevormd en opgeleid, en kunnen