Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
examen verkregen; 4°. de Inspecteur zoude het regt hebben, om
den graad van het getuigschrift onbepaald te verminderen, indien
de toestand der school bij de inspectie zulks zoude vereischen;
maar hij zoude tevens het regt hebben, om dien graad met ééne
afdeeling te verhoogen, indien de toestand der school dit zoude
medebrengen; 5°. deze getuigschriften zouden na ieder tijdperk
van vijf jaren aan herziening zijn onderworpen, wanneer de
ouderwijzer aan geïnspecteerde scholen was werkzaam geweest;
jaarlijks moest echter de Inspecteur op het getuigschrift eene
aanteekening maken omtrent den toestand der school; 6°. deze
getuigschriften zouden geen geldelijken invloed, maar slechts
eene eervolle beteekenis hebben.
Wel is waar worden hierbij de onderwijzers in hunne ver-
wachtingen bekort; maar deze zijn, meent de Commissie, nog
geenszins regten, zelfs geene zedelijke. Zij beschouwt het
stelsel van verhoogingen, op de verandering waarvan men reeds
sints lang bedacht is geweest, als eene overeenkomst tusschen
den Staat en de Bestuurders der school, geenszins als eene tus-
schen den Staat en den onderwijzer; de bedoeling was het welzijn
der school, niet dat der onderwijzers.
14. Onderwijzers. 1°. Ten opzigte van de ondericijzers der open-
bare scholen, die op kweekscholen zijn gevormd, klaagt men, dat
zij te jong hunnen arbeid beginnen; — dat zij voor een groot
deel ni^t slagen in hunne taak, zoodat een aanmerkelijk deel,
inzonderheid der jongste kinderen, niet naar behooren wordt
onderwezen; — dat zij ingebeeld zijn, en hunne houding tegenover
Bestuurders veel te wenschen overlaat; —• dat zij ontevreden
zijn met hunnen toestand. Zij zelve klagen, dat hunne bezoldiging
te laag is; — dat hun stand in de maatschappij niet hoog genoeg
staat aangeteekend; — dat er geene kans op bevordering is; —
dat zij niet tot inspecteurs worden verkozen.
Tegen deze beweringen wordt door de Commissie hoofdzakelijk
het volgende aangevoerd. Vooreerst kan het als bewezen worden
aangenomen, dat de hoofd-onderwijzers, die op de kweekscholen