Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
zit in de methode, waarnaar hun die kennis wordt medegedeeld.
Het bleek toch wel, dat de tegenwoordige rigting in den regel
was om veel van het geheugen te vergen, minder van het
oordeel; om veel kennis mede te deelen, eerder dan de ver-
mogens van den geest te ontwikkelen en op te voeden. De
onderwijzers verlaten de kweekschool met volle, maar met krach-
telooze, niet veerkrachtige en versterkte hersenen; zij zijn wel
vol met namen en feiten, maar het is eene niet gedigereerde
massa gebleven; zij zijn vol gepompt, en zoo trachten zij hunne
leerlingen later ook weder vol te pompen. Evenwel ligt de
schuld hiervan niet geheel aan de methode dier kweekscholen,
maar is ook wel te zoeken in den maatschappelijken stand en
de daarmede in naauw verband staande ontwikkeling van den
kweekeling. Bekend toch is het, met hoeveel meer gemak voor
zich zeiven en nut voor den leerling personen uit meer gegoeden
stand onderwijzen: geestelijken en hunne vrouwen, dames als
onderwijzeressen op avondscholen. Deze ontwikkeling, die be-
schaving nu missen de kweekelingen in den regel, en daarvan
draagt hunne opleiding de duidelijkste blijken. Koude de hoe-
veelheid van leerstof verminderd, de leertijd vermeerderd worden,
dan zoude hierin ten deele kunnen worden te gemoet gekomen,
maar dit heeft te veel bewaren.
Wat den morelen toestand der kweekscholen betreft, deze bleek
voldoende te wezen. Het wordt den kweekelingen wel genoeg
ingeprent, dat zij onderwijzers moeten worden; maar zij leeren
misschien te veel denken, dat het werk van den onderwijzer het
groote werk van den dag is. Wat betreft de verhouding tusschen
de mate van inspanning en den tijd voor uitspanning en beweging,
deze bleek bij de vrouwelijke kweekelingen voldoende te wezen;
maar bij de mannelijke scheen die niet zoo goed, en wordt er
hier wel wat veel gevergd.
Ten opzigte van den invloed van het Gouvernement zoude
eene vermeerdering daarvan niet gewenscht, zoo al mogelijk zqn;
eene vermindering evenwel ook niet dienstig. Hetzelfde geldt