Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
daarenboven door de leden der commissie zelve en door het
Bestuur van het genootschap; in die commissie wordt de geeste-
lijke opgenomen; alle leden moeten Wesleyans zijn.
Bij de Eoomsch-Catholieke en Joodsche scholen staat het
godsdienst-onderwijs onder den Pastoor of Rabbi. Verder staan
zij onder eene commissie van bestuurders, die alleen uit Roomsch-
Catholieken of Joden mag bestaan.
Al deze scholen moeten altijd voor den Inspecteur openstaan.
Er zijn thans zestig inspecteurs, belast met de inspectie der
scholen, die eenige toelage ontvangen. Zij ontvangen van be-
stuurders naauwkeurige opgaven omtrent inkomsten en uitgaven
der school, onderwijzers, het schoolgaan, vakken van onderwijs,
boeken en hulpmiddelen voor het onderwijs. Bij zijn bezoek onder-
zoekt hij de leerlingen, de kweekelingen, de onderwijzers, den alge-
meenen toestand der school, den aard van het verstrekte onderwijs.
Men ziet uit het voorgaande, dat het doel van al deze ver-
ordeningen is geweest, om, door middel der verschillende toe-
lagen, het Gouvernement genoegzaam inzigt niet alleen, maar
ook overwegenden invloed bij de scholen te bezorgen, zonder
evenwel daarom Staats-inrigtingen te maken. Integendeel zijn
alle scholeji thans, evenzeer als vóór de invoering van dit stelsel,
bijzondere inrigtingen gebleven. Wel worden zij onderscheiden
in openbare (public) en bijzondere (private) scholen, maar dit
verschil is geheel anders dan bij ons. Openbare zijji die, welke
door eenig kerkgenootschap zijn opgerigt, of anders door de
bemoeijingen van eenige geldelijke inschrijvers in aansluiting
tot eenig kerkgenootschap; bijzondere, die van enkele personen,
meestal niet geëxamineerd, die op eigen gezag, buiten alle in-
spectie, schoolhouden. Van Staatswege of door de gemeenten
zelve worden er geene scholen van de behandelde soort opgerigt.
Vergelijkt men nu deze schets met het vroegere geschied-
kundige overzigt aan het begin van dit opstel, dan blijkt er,
hoe sedert 1839, toen het denkbeeld van inspectie zelf een
geheel nieuw was, en eerst na veel tegenstand werd aangenomen.