Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
staan. Zij, die op die „Schedule" blijven, worden geacht geen ge-
tuigsclirift te hebben verkregen, totdat zij, of hunne studiën volein-
den, of in kleine plattelandscholen, of als tweede onderwijzers
dienen (onder voorwaarde van de overeenkomstige bepalingen, zie
hierboven), of naderhand het examen van het eerste jaar zoo over-
doen, dat zij in eene der twee hoogste afdeelingen komen.
Voor de opleiding tot klein-kinderscholen worden afzonder-
lijke examens gehouden; de kweekschool ontvangt voor iedere
leerling der eerste klasse 13 p. st. en der tweede 8 p. st.
10. Voor de bovengenoemde examens, telkenjare in December
aan de kweekscholen te houden, wordt voor ieder jaar een
afzonderlijke „Syllabus", of schets van de te behandelen onder-
werpen, gedrukt. Deze was in 1860 voor de mannelijke can-
didaten in hoofdzaak de volgende (waarbij het achtervoegen van
het jaartal aangeeft, dat dit een jaarlijks veranderend onderwerp
is, in tegenstelling van de andere, die ieder jaar terugkeeren) (1):
EERSTE JAAR.
a. Bijbelkennis. 1. Geschied.-, tijdrekenk.-,
aardrijkskunde van den Bijbel.
2. Evangelie van Lucas. (1860).
! Cateclasmus ^ Liturgie. 1. Text.
1 2. Staving door bijbelplaatsen.
] Kerkelijke geschiedenis. Geschiedenis
der hervorming in Engeland en ker-
kelijke geschiedenis der 15' en
16« eeuw.
a. Lezen, duidelijk lettende op teekens en
toon. Wabben's Extracts of Hek-
sohell's Discourse on Nat. Hist.of
Spectator.
a. Schrijven. 1. Een groot schrift. 2. Een
klein schrift.
Rekenen. 1. De hoofdregels bewijzen.
2. Juist en naauwkeurig cijferen.
3. Eenvoudige meetk. berekeningen
(met de gronden daarvan),
a. Op- 1. Verklaring uit leerboeken.
voedk.
d.
TWEEDE JAAR.
1. Handelingen der Apostelen.
2. Brief aan de Romeinen (1860).
Book of Common Prayer; zijne geschie-
denis, taal en inhoud.
Idem : Milton's Paradise lost, of Sha-
kespeare; en Spectator,
1. Gebruik der logarithmen.
2. Zamengestelde interest, lijfrenten.
3. Methoden van rekenonderwijs.
e. 1. Onderwijzen in tegenwoordigheid
van Inspecteurs.
(1) Over de beteekenis der letters (a), (b), zie achteraan deze lijst.