Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
1000 p. st. aan de National School Society, 750 p. st. aan
de British and Poreign School Society en 500 p. st. aan de
Education Committee of the General Assembly of the Established
Church of Scotland, dienen voor het onderhoud hunner kweek-
scholen. Aan geen der overige genootschappen worden zulke
sommen verstrekt. Toelagen worden er daarentegen aan alle
kweekscholen verleend en wel voor:
1°. boeken, kaarten en platen. De toelage kan 10 sh. per hoofd
bedragen, indien er 20 sh. wordt bijgedragen.
2°. wetenschappelijke instrumenten. Niet hooger dan voor twee
derde of dan 100 p. st., mits de localen geschikt zijn en er
een bekwame leeraar zij.
3°. hulponderwijzers met getuigschriften (niet lager dan de
eerste afdeeling van den middelsten graad). Deze kunnen de ge-
wone verhoogingen verkrijgen, mits de Eaad genoegen neme
met de vakken die hun worden toevertrouwd; mits de Inspec-
teur jaarlijks berigte, dat hij zoowel met het bestuur der geheele
school, als met de bekwaamheid des hulponderwijzers te Vreden
is, waartoe de geschreven oefeningen der kweekelingen als be-
wijs moeten strekken; mits de hoofd-onderwijzer verklare, dat
hij tevreden is over karakter en pligtsbetrachting. Zij worden
gebruikt voor het onderwijs der kweekelingen. De model-
scholen, aan kweekscholen verbonden, komen hier niet in aan-
merking en worden als gewone scholen beschouwd.
4°. lecturers (leeraars). Deze kunnen 100 p. st. toelage ver-
krijgen, als hunne bezoldiging 150 p. st. is (of 100 p. st. benevens
inwoning en kost), mits dat zij bij een examen bewijzen geven
van goede bekwaamheid, in een der vijf volgende vakken: ge-
schiedenis, engelsche letterkunde, aardrijkskunde, natuurkunde
of toegepaste wiskunde. Het jaarlijksch examen voor deze leeraars
wordt te Londen na paschen gehouden. Tot toelatiïig wordt
vereischt een verzoek van wege de kweekschool zelve, en een
gunstig getuigschrift van den Inspecteur; de hoofd-onderwijzer
eener kweekschool of eener toegevoegde modelschool wordt