Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
rigten. Heeft zulk een onderwijzer gedurende drie jaar, naar het
oordeel van den inspecteur, naar eisch gediend, zoo kan hij
Queen's scholar worden zonder vergelijking, alleen door het
examen af te leggen; indien hij echter ouder is dan dertig jaren,
kan hij dadelijk voor een getuigschrift worden geëxamineerd,
welk getuigschrift dan echter geene verhoogingen toelaat, maar
wel regt geven kan tot de capitatie-toelage. Avondscholen, niet
aan dagscholen verbonden, kunnen geene toelage verkrijgen, dan
alleen die voor hulpmiddelen.
Pensioenen worden er gegeven tot hulp van scholen, niet als
aalmoezen, noch als belooning voor verdiensten; ook kunnen
zij niet als een regt worden geëischt. Hij, die voor pensioen
wordt voorgedragen, moet door ouderdom of gebrekkelijkheid
ongeschikt zijn geworden voor zijne betrekking; moet tenminste
gedurende vijftien jaren eene school bestuurd hebben, waarvan
althans zeven jaren onder inspectie; moet door den inspecteur
en door bestuurders der scholen, waarin hij onderwees, worden
aanbevolen. Het bedrag vau het pensioen blijft onder twee
derde van de gemiddelde bezoldiging en emolumenten van de jaren,
waarin hij onder inspectie werkzaam was. Zulke voordragten
voor pensioen worden tweemaal in het jaar overwogen; zij,
die vóór 1846 onderwezen, hebben ceteris paribus den voorrang.
De verleende pensioenen zijn ten hoogste twintig van 30 p. st.,
honderd van 25 p.st., honderd vijftig van 20 p. st., dat is 600,
2,500 en 3,000 p. st., waarbij nog voor bijzondere gratificatiën
400 p.st., te zamen 6,500 p.st. Het pensioen wordt ontvajigen
door de bestuurders der school, waar de onderwijzer het laatst
werkzaam was, op bewijs van identiteit, achtenswaardig gedrag
en voortdurende behoefte; het kan ook ingetrokken worden,
wanneer het blijkt, dat de voorwaarden zijn vervallen, die tot
het uitkeeren aanleiding gegeven hebben.
8. Sectie 4. Capitatie-toelagen worden als eene hoofdelijke
toelage naar het getal der leerlingen aan de Bestuurders eener
school toegestaan, ter bestrijding der gewone uitgaven; zij